www.GrAnIt-BoSsI.pAgE.Tl
  kur'ani
 
Thotë Allahu i Madhëruar në Kur'an: "Allahu e shpalli të folmën më të mirë, librin, të ngjajshëm në mrekulli, të përsëritur herë pas herë (me keshilla e dispozita), qe prej (degjimit të) tij rrënqethen lëkurat e atyre që i kanë dronë Zotit të tyre, e pastaj me përkujtim ndaj Allahut u qetësohen lëkurat dhe zemrat e tyre. Ky (libër) është udhëzim I Allahut, me të udhëzon atë që do. E atë që Allahu e lë të humbur për të nuk ka ndonjë udhëzues". Zumer 23

        Vëlla dhe motër muslimane!
        A je ti prej atyre që iu rrënqethën zemrat kur ta ndëgjojnë Kur'anin? A je ti prej atyre që qajnë nga frika e Allahut? A je prej atyre që thellohen duke menduar në domethenien e Kur'anit fisnik. A ke dashuri të vërtet ndaj dëgjimit të Kur'anit dhe e ndjenë vetën të kënaqur kur ta ndëgjosh atë? A je prej atyre që kur kalojnë ditë të gjata dhe nuk ke dëgjuar Kur'an, përmallohesh të dëgjosh diçka prej tij?
        Nëse përgjegja e këtyre pyetjeve është: " Jo ", s'ka dyshim se ti je prej atyre që je sprovuar me të dëgjuarit e këngëve dhe muzikës.
        Ndodhë që të pyesësh: Çfarë lidhje ka në mes të menduarit mbi domëthënien e Kur'anit dhe këngëve?!
        S'ka dyshim se këngët dhe muzika janë denimet më të medha, të cilat i kanosën zemrës dhe e pengojnë efektivizimin e fjalës se Allahut dhe të menduarit në urtesinë e saj. Kjo kështu sepse kënga është kur'an i shejtanit dhe zemra e njeriut s'ka mundësi t'i bashkojë Kur'anin e Mëshiruesit dhe kur'anin e shejtanit.
Ka thënë imam ibën Kajjimi: "Prej kurthave të armikut të Allahut, shejtanit, me të cilat ia pakëson gjahut të vet (njeriut i cili bie në kurthën e Shejtanit) diturin, mençurin dhe fenë dhe me të cilat gjuan zemërat e injorantëve dhe të prishurve: Dëgjimi i fishkëllimes, duartrokitja dhe këngët të përcjellura me vegla muzikore, te cilat janë të ndaluara dhe me të cilat i pëngon zemrat nga Kur'ani dhe që i shpie në mëkate dhe kundërvajtje. E ky pra është kur'ani i shejtanit dhe zbluarja nga mbulesa e Allahut". (Igathetu el-lehfanë 1/224).
        Ndodhë që të pytesesh përseri dhe të thuash: Cili është argumenti se kënga është kur'an i shejtanit? Dhe cili është argumenti, i cili ndalon prerazi dëgjimin e këngëve dhe muzikës ?
        S'ka dyshim se argumente mbi këto kemi plot, dhe prej tyre janë:
        1. Fjala e Allahut të Madhëruar: " Po ka nga njerëzit që blenë tregime boshe e me qëllim që t'i largojnë njerëzit prej rrugës se Allahut po pasur kurrfarë fakti dhe për t'i marrë ato (ajetet e) Allahut si tallje. Per ta me siguri është përgaditur denim i turpshem." (Lukman, 6)
        Eshtë pyetur ibën Mes'udi rreth domëthenijes së fjalës "tregime boshe", e ai është përgjegjur: "Betohem në Allahun, të Cilin s'ka zot tjetër që meriton te adhurohet më të drejtë perveç Tij, kuptimi i kësaj është kënga."
        Ka thënë ibën Abbasi (Allahu qoftë i Kënaqur me atë): Shprehja (tregime boshe) është kënga dhe të ngjajshmet me të.
        Ka thënë Muxhahidi: ""Tregime boshe" është ndëgjimi i këngës dhe të kotave të tjera të ngjajshme me të".
Po të njejtën fjalë e kanë edhe krerët e komentatorëve të Kur'anit, siç janë: Ukrime, El-hasani, Seid bin Habir, Katade, Ibrahim en-Nah'iu, etj.
        2. Fjala e Allahut të Madhëruar: " (Zoti) Tha: "Shko, e kush prej tyre vjen pas teje, shpërblimi i juaj është xhehennemi, shpërblim i plotë. Dhe me ate alarmin e zërit tënd, mashtroje atë që mundësh prej tyre,..." (El-isra, 63-64)
        Ç'është për qëllim zëri i shejtanit në ajet?
        Ka thënë ibën Abbasi dhe Muxhahidi: "Zëri i shejtanit është kënga, fyejt dhe zbavitjet-argetimet."
        Kurse Ed-dahakë dhe Hasan el-Basriu: "Fyelli dhe daullja."
        Kurtubiu dhe ibën Kethiri kanë thënë: "Kënga është zëri i shejtanit."
        3. Fjala e Allahut të Madhëruar: "A prej këtij ligjerimi (Kur'ani) po çuditeni? E po qeshni dhe nuk po qani? Madje dhe e zeni në asgje? (En-nexhm, 59-61)
        Ç'do të thot: "Samidunë" (e cila është e cekur në origjinalin e Kur'anit)?
        Ka thënë ibën Abbasi (Allahu qoftë i Kënaqur me atë), Ebu Abide, Taberiu, Kurtubiu, ibën Kethiri dhe El-Alusiu: "Fjala "Samidunë" rrjedh nga gjuha Himjere, e kjo është njera nga fiset arabe dhe don të thotë "Kengetarë."
        4. Fjala e Allahut të Madhëruar: " (roberit e Zotit janë) Edhe ata që nuk deshmojnë rrejshëm dhe kur (rastesisht) kalojnë pranë së keqës, kalojnë duke e ruajtur karakterin e vet." (Furkanë, 72)
        Cili është kuptimi i fjalës "El-lagv" në këtë ajet?
        Kanë thënë dijetarët dhe komentatorët e Kur'anit ndër të cilët është edhe Muxhahidi, Muhamed bin Hanefije dhe ibën Rexhepi: "El-lagv" është Kënga.
        Ndërsa Kurtubiu thotë: ""El-lagv" është çdo gjë e përçmuar, prej fjalëve dhe veprave. Në këtë hyn edhe kënga, argetimet, etj.
        5. Fjala e Allahut të Madhëruar: "Lutja e tyre pranë shtepisë (qabes) nuk ishte tjetër veçse britmë dhe duartrokitje, prandaj vuane denimin për shkak të denimit". (El-enfalë, 35)
        Ç'do të thotë el-muka dhe Et-tasdije ?
        Ka thënë ibën Amer, ibën Abbasi (Allahu qoftë i Kënaqur me ata), Muxhahidi, Atijje, Ed-dahakë, El-hasani dhe Katade se el-muka dhe Et-tasdije është fishkëllimë dhe duartrokitje.
        Ka thënë Kurtubiu: E gjitha kjo është e urryer dhe largohet nga kjo i mençuri, kurse vepruesi e kësaj i përngjet mushrikëve dhe në atë se çka veprojshin tek Qabja. (kthehu Tefsireve te Ajetëve paraprake dhe fjalëve të dijetarëve në të, në Tefsiret e: Et-taberiut, El-kurtubiut, ibni Kethirit, El-Alusiut dhe te Es-sa'diiut).
        6. Hadithi, të cilin e transmeton Ebu Mailk El-esh'ariu (Allahu qoftë i kënaqur me atë) se Pejgamberi [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] ka thënë: "Do të vijë një popull që do ta lejojnë amoralitetin, mendafshin, verën dhe muzikën (El-Meazif)". (Hadith i saktë, transemeton Buhariu)
        Ç'do të thotë "El-Meazif"?
        Ka thënë El-Xhevheriu, e ky është kreu i gjuhës: "El-Meazif" është kënga dhe veglat (Muzikore) argetuese. "El-meazif" i thuhet çdo këngë dhe çdo loje argetuese. Ndërsa "do ta lejojnë" do të thotë: do ta veprojnë sikur të ishte e lejuar, përkunder asaj që është e ndaluar. Pra, ata i lejojnë defet dhe ndegjimin e këngëve dhe të muzikës edhe pse ajo është e ndaluar.
        7. Hadithi, të cilin e transmeton Enes ibën Maliku (Allahu qofte i kënaqur me atë) se Pejgamberi [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] ka thënë: "Do të ketë në këtë ummet nënçmim, shpifje dhe shëmtim dhe kjo do të ndodhë kur të pijnë verë, të luajnë me këngëtare dhe të luajnë me këngë-muzike (el-meazif). (hadith i saktë, e nxorri Tërmidhiu, dhe i vërtetuar nga Shejh Albani).
        Ka thënë imam ibën Kajjimi: "Ky është pretim nga Allahu [radijallahu anhu], argetuesve me këngë e muzikë do t'u leshojë tokën dhe do t'i shëndërrojë ato në majmuna dhe derra".
        8. Hadithi, të cilin e transmeton Ebu Malik El-eshariu (Allahu qoftë i kënaqur me atë) se Pejgamberi [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] ka thënë: "Nga ummeti im do të këtë njerëz që do ta pijnë verën duke e emërtuar me tjetër emër dhe do të luajnë me këngë e muzikë e Allahu do t'a shafit (leshojë) tokën dhe prej tyre di t'i shëndrrojë në majmuna dhe derra". (Hadith i vërtetë, i nxjerrur nga ibën Maxhe dhe Et-taberaniu, kurse e vërtetoi Shejh Albani).
        Imam Ibën Kajjimi thotë: Në hadithin (paraprak) ndalohen veglat muzikore (el-meazif) dhe Pajgamberi [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] u ka premtuar argetuesve me këngë e muzikë se Allahu [subhanehu ve teala] do t'u lëshojë tokën dhe do t'i shëndërrojë në majmuna dhe derra." (Shiko: Igathetu el-lehfanë 1/261)
        9. Hadithi, të cilin e transmeton Abdullah bin Amër (Allahu qoftë i kënaqur me atë) se Pejgamberi [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] ka thënë: " Vërtetë, Allahu [subhanehu ve teala] ia ndaloi ummetit tim verën, bixhozin, daullen dhe verën." (Hadith i saktë, i nxjerrur nga Et-taberaniu, dhe El-bejhekiu, i vërtetuar nga Albani).

        Dijetaret e Sahabëve, tabiinëve, të katër medh-hebet dhe të tjerët janë të njëzëshëm se fetarisht, kënga dhe muzika është e ndaluar, që prej fjaleve të tyre janë:
        - Ka thënë Ebu bekri (Allahu qoftë i kënaqur me atë): "Kënga dhe veglat muzikore janë fyejt e shejtanit."
        - Ka thënë Abdullah ibën Mes'udi (Allahu qoftë i kënaqur me atë): "Kënga mjell hipokrizi në zemër."
        - Ka thënë El-kasim bin Muhamed: "Kënga është bosh (e pavlerë) dhe çdo boshe është në zjarr."
        - Ka thënë umer bin Abdul Aziz: "Kënga është prejardhje nga shejtani dhe perfundimi i saj është hidhërimi i Mëshiruesi [subhanehu ve teala].
        - Ka thënë imam Ebu Hanifja: "Kënga është prej mëkatëve , të cilave duhet distancuar mënjëherë nga ajo."
        - Ka thënë imam Maliku: "Tek ne, me këngë merrën vetëm mëkatarët. Vallë a ka të mençur që thotë se kënga-muzika është hak?
        - Ka thënë imam Shafiu: "Kënga-muzika është e urrejtur dhe pavlerë, kush e tepron ne të është mendjelehtë dhe nuk pranohet nga ai dëshmia."
        - Ka thënë imam Ahmed ibën Hambeli: "Kënga mjellë në zemër hipokrizi."
        - Kurse imam Ebu Amër bin Salah, në perkrahje të shumicës se dijetarëve, të cilët e ndalojnë Këngën dhe muzikën, thotë: "Kënga dhe veglat muzikore janë të ndaluara me Ixhma."
        Paraprakisht e pamë shumë qartë sa që nuk pranon dyshimin më të vogël se dëgjimin e këngës dhe muzikës e ndaloi: Kur'ani, Synneti, dhe El-ixhmai. Të keshë kujdes, të mos mashtrohesh me disa fetwa, të cilat e lejojnë muzikën. Apo që thojnë se muzikë e ndaluar është vetëm ajo që të shpie në të këqija. Të gjitha këto fetwa janë në kundershtim me Kur'anin, Synetin dhe El-ixhmain.
        Dëgjimi i kënges është haram, të jetë ajo e zhurmëshme apo e lehtë, e shoqëruar me muzikë apo jo.
        Lejohet vetëm defi (daireja) që t'a përdorin vetëm gratë në festa apo gezime, gje e cila argumentohet me dy hadithe të sakta se Ebu Bekri (Allahu qoftë i kënaqur me atë) shkoi tek Pejgamberi [sal-lallahu alejhi ve sel-lem], e Pejgamberi [sal-lallahu alejhi ve sel-lem]. ishte në shtepi te Aishes (Allahu qoftë i kënaqur me atë) dhe aty gjeti dy vajza te reja qe luajshin me def para Aishes (Allahu qoftë i kënaqur me atë).
        Ebu bekri (Allahu qoftë i kënaqur me atë) i qortoi vajzat dhe iu tha: "Fyejt e shejtanit tek Pejgamberi [sal-lallahu alejhi ve sel-lem]?!! Pejgamberi [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] tha: "O Ebu beker, leri se këto ditë janë ditë feste". (Hadith i saktë, i nxjerrur nga Buhari dhe muslimi).
        Për çudi, disa njerëz e marrin këtë hidith si argument për lejimin e muzikës edhe pse Ebu bekri (Allahu qoftë i kënaqur me atë) e quajti lojën me def fyell i muzikes dhe Pejgamberi [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] ishte ne pajtim me një gjë të tillë por ia sqaroi atij se shkaku qe ti le te luajnë ishin ditët e festës, ditë në të cilat lejohet shfaqja e gezimit.
        Ka thënë imam Ibn Kajjimi: "Ebu Bekri (Allahu qoftë i kënaqur me atë) e quajti këtë fyej të shejtanit gjë e cila ishte në pajtim me Pejgamberin [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] dhe se lojën me def e bënin dy vajza të vogla të cilat nuk ishin në moshën kur obligohen parimet fetare.
        Vallë, a kjo aludon për lejimin e asaj të cilës ju e punoni dhe e mesoni, asaj që përmban ato që as ju s'mund t'a fshihni?!
        Nisur nga kjo, kanë thënë dijatarët se loja me def është e lejuar vetëm për gra, gjë e cila për burra nuk vlenë dhe kjo kushtimisht në ditët e festave dhe gezimëve.
        Ka thënë dijetari i ndëruar, Abdul Aziz bin Bazi (Allahu e mëshiroftë): Dëgjimi i muzikës është e ndaluar dhe nga punët e këqija, gjë e cila shkakton sëmundjen e zemrës dhe ngurtjen e saj dhe e pëngon nga përkujtimi (dhikri) i Allahut.
        Ndërsa në martesë, lejohet vetëm për gra rënia e defit, duke kënduar këngë të matura, në të cilat nuk ka shtytje për në të ndaluara. Ndërsa renia e tupanit nuk lejohet në dasem e as jashtë saj. Pra, mjafton defi ta përdorin gratë, gjë e cila nuk lejohet për burra.
        Dhe përfundimisht: O vëlla dhe motër besimtare...
        Kujdes, mos të bëhësh prej atyre të cilët i ka mashtruar shejtani dhe iu ka zbukuruar këngën dhe muzikën dhe e lanë Kur'anin e madheruar pas dore. Të cilët po t'i shikosh kur janë duke dëgjuar muzikë, i sheh ato se si ju ka shterrur zani, u janë molisur gjymtyrët, e kanë flijuar zemrën për muzikë, përdridhën sikurse i dehuri dhe kërcejnë si femra apo si gra të amoralizuara.
        Vërtetë, fatkeqesi për të rinjtë, të cilët jetën e tyre e çojnë në argetime, këngë e muzikë. E morën fenë e tyre loje e defrim. Fyejt e shejtanit janë më të dashur tek ata se dëgjimi i kur'anit, saqe, po ta lexojë ndonjëri prej tyre Kur'anin prej fillimi e deri në mbarim, nuk do ndryshonte asgje tek ai dhe as që do të lente gjurmë e as që do ta pasiononte. E kur ta dëgjojë kur'anin e shejtanit, shpërthejnë nga zemra e tij burimet e pasionëve, këmbët fillojnë ti luajnë, duart ti perplasën për njëratjetrën, pjeset e trupit ti shkundën, gjuha duke përcjellur (këngët) dhe i levizin ndjenjat e emocionet.
        O i madhi Zot, cila nga këto dy janë me të dashura tek ai?!
        Fatkeqësi për kohën e cila humbet jashtë përmendjës së Allahut, për pasurinë, e cila shpënzohet jashtë madhërimit të Allahu   [subhanehu ve teala], për zemrat në të cilat strehohet shejtani, për të rinjtë të cilët e humbën fenë e tyre.
        Fatkeqësi, armiqt e Islamit kënaqën dhe gëzohën me rininë tonë, të cilën e kryqëzoi burrerinë e tyre kënga-muzika, muzika iu mori entuzjazmin e tyre, xhelozia iu mbyti ndenjat e dashurisë, vendosshmerinë e tyre ua mori kërcimi. Ndërsa vëllezrit e tyre vritën ne çdo kodër dhe mbytën me thiken diskredituese.
        O i madhi Zot, kur do të zgjohën?!!
        Thotë Allahu xh.sh.: " Po ka nga njerëzit që blenë tregime boshe e me qëllim që t'i largojnë njerëzit prej rrugës së Allahut po pasur kurrfarë fakti dhe për t'i marrë ato (ajetet e ) Allahut si tallje. Për ta me siguri është përgaditur dënim i turpshëm. E kur i lexohën atij ajetët Tona, ai kthehet kryelartë dhe bëhët sikur nuk i ka ndëgjuar ato, bëhët sikur në veshët e tij ka shurdhim të rëndë, pra, ti përgezoje atë me një denim të dhëmbshëm." (Llukman
 
The last comments on this page:
Comment posted by Gregorytox, 04/30/2023 at 10:25pm (UTC):
<a href=https://alliance-agency.world/>рабПта вакаМсОО</a>

Comment posted by JacobGuigo, 05/01/2023 at 10:24am (UTC):
<a href=https://pro-sex-shop.ru>лубрОкаМт</a>

Comment posted by MarvinTes, 05/01/2023 at 4:12pm (UTC):
<a href=https://lightbass.ru/>https://lightbass.ru/</a> - этП ваш МаЎёжМый Ўруг в ЌОре улучшеМОя автПЌПбОля !

Comment posted by Kevinfaist, 05/03/2023 at 6:04pm (UTC):
Register and take part in the drawing, <a href=http://win-a-prize.us>click here</a>

Comment posted by Johnnycek, 05/06/2023 at 11:31am (UTC):
<a href=https://mscleans.com/>Cleaning</a>

Comment posted by Antoniosow, 05/14/2023 at 12:12pm (UTC):
<a href=https://damplast.ru/>ОзгПтПвлеМОе пластОкПвых ёЌкПстей пПЎ заказ</a>

Comment posted by AnthonyChecy, 05/19/2023 at 4:34pm (UTC):
<a href=https://ab-korea.ru/>https://ab-korea.ru/</a>

Comment posted by Ronniedycle, 06/08/2023 at 4:39pm (UTC):
<a href=https://e-battery.ru/>li-ion battery 24v</a>

Comment posted by Harrysourb, 06/08/2023 at 6:27pm (UTC):
<a href=https://e-battery.ru/>батарея Ўля nissan leaf купОть</a>

Comment posted by Philipnex, 06/13/2023 at 11:03am (UTC):
<a href=https://k-store82.ru/>айфПМ в СОЌферПпПле</a>

Comment posted by Jeffreyboice, 06/16/2023 at 1:11pm (UTC):
<a href=https://oae.lighttravel.ru/>аМекс тур Паэ</a>

Comment posted by BrentHiz, 06/16/2023 at 3:23pm (UTC):
<a href=https://maldives.lighttravel.ru/>аМекс тур ЌальЎОвы</a>

Comment posted by Charliecix, 06/16/2023 at 5:21pm (UTC):
<a href=https://kruiz.lighttravel.ru/>пак групп круОзы</a>

Comment posted by Briansop, 06/20/2023 at 5:08pm (UTC):
<a href=https://a-shop.msk.ru/>аМекс тур акаЎеЌОческая</a>

Comment posted by KeithEmide, 06/22/2023 at 8:32pm (UTC):
<a href=https://redico.ru/tn-ved-eaes/>ТНВЭД</a>

Comment posted by WilliamBoumn, 06/23/2023 at 8:19am (UTC):
<a href=https://redico.ru/tn-ved-eaes/>ТНВЭД</a>

Comment posted by JeffreyExard, 06/26/2023 at 9:07am (UTC):
<a href=https://crypto-sever.ru/>https://crypto-sever.ru/</a>

Comment posted by JamesWobby, 06/29/2023 at 9:48am (UTC):
<a href=https://igrovie-avtomaty-online.online>ОгрПвые автПЌаты рейтОМг</a>

Comment posted by FrankbUick, 07/05/2023 at 9:39am (UTC):
<a href=https://rucoupon.ru/>скОЎПчМые купПМы</a>

Comment posted by Dylansor, 07/06/2023 at 8:13am (UTC):
Register and take part in the drawing, <a href=https://profitspot.life/?u=2rek60a&o=y59p896>click here</a>

Comment posted by WillieFrice, 07/09/2023 at 9:34am (UTC):
<a href=https://dfresh.ru/>https://dfresh.ru/</a>

Comment posted by Richardbrodo, 07/09/2023 at 12:15pm (UTC):
<a href=https://pegasagent.ru/>Пегас калужская</a>

Comment posted by Felixslike, 07/12/2023 at 9:36am (UTC):
<a href=https://smartfaq.ru/>МейрПсеть</a>

Comment posted by Bustercouts, 07/14/2023 at 8:00am (UTC):
Register and get a 200% bonus on your first deposit, hurry up the number of seats is limited <a href=https://profitspot.life/?u=2rek60a&o=y59p896>click here</a>

Comment posted by Michaelrus, 07/17/2023 at 1:56pm (UTC):
<a href=https://vetusyplenie.ru/>https://vetusyplenie.ru/</a>

Comment posted by RichardCab, 07/27/2023 at 8:26am (UTC):
<a href=https://atmoskv.ru/>ареМЎа квартОр пПсутПчМП</a>

Comment posted by VirgilLough, 07/27/2023 at 11:36am (UTC):
<a href=https://atmoskv.ru/>сМять квартОру пПсутПчМП</a>

Comment posted by HectorJeado, 07/29/2023 at 1:49pm (UTC):

Wow a good deal of wonderful knowledge.
has anyone used essay writing services <a href="https://essayservicehelp.com/">essay writting</a> writing an impressive nursing entrance essay samples

Comment posted by Henrysceno, 08/10/2023 at 7:45am (UTC):
<a href=https://sochi-prokat-avto.ru/>ПрПкат автП СПчО</a>

Comment posted by JosephErype, 08/18/2023 at 1:28pm (UTC):
<a href=https://taxi-tel.ru/>https://taxi-tel.ru/</a>

Comment posted by HectorJeado, 08/20/2023 at 5:01am (UTC):

Good facts, Thank you.
low price essay writing service <a href=https://dissertationwritingtops.com/>research statement for phd</a> dissertation help online free <a href=https://helpwritingdissertation.com/>dissertation proposal timeline</a> best dissertation writing service music essay writing service <a href=https://payforanessaysonline.com/>can i pay someone to write my essay</a> order essay writing <a href=https://buycheapessaysonline.com/>college essay buy</a> pay for essay paper

Comment posted by Haroldshund, 08/20/2023 at 12:29pm (UTC):
<a href=https://7masterov.com/download.html>скачать ЎэЎЎО казОМП</a>

Comment posted by HectorJeado, 08/21/2023 at 3:43am (UTC):

Incredible a lot of superb tips!
writing a community service essay <a href=https://essayssolution.com/>what should i do my persuasive essay on</a> essay writer for you <a href=https://cheapessaywriteronlineservices.com/>a writer should revise an argumentative essay for ideas and</a> online essay writer for free tok essay writing service <a href=https://quality-essays.com/>where to buy essay online</a> pay for an essay online <a href=https://buyanessayscheaponline.com/>buy essays online reviews</a> where to buy essays online

Comment posted by RobertMog, 08/23/2023 at 9:25am (UTC):
<a href=https://ts-tn.ru/>сайт гаЌа казОМП</a>

Comment posted by Derrickmed, 08/23/2023 at 5:26pm (UTC):
<a href=https://tarusakater.ru/>таруса катер</a>

Comment posted by HectorJeado, 08/23/2023 at 10:43pm (UTC):

With thanks. Ample info.
last minute essay writing service <a href=https://researchproposalforphd.com/>term paper order</a> where to buy research papers <a href=https://writingresearchtermpaperservice.com/>paper proposal</a> research proposal summary english writing editing service <a href=https://quality-essays.com/>pay for writing essay</a> where to buy essays online <a href=https://buyanessayscheaponline.com/>essay order</a> buy essay

Comment posted by HectorJeado, 08/28/2023 at 1:52am (UTC):

Thank you, I appreciate this.
writing an essay meme <a href=https://homeworkcourseworkhelps.com/>do my statistics homework</a> my child refuses to do homework <a href=https://helpmedomyxyzhomework.com/>do my homework for me cheap</a> how do i get my child to focus on homework last minute essay writing service <a href=https://essayssolution.com/>can someone write my essay for me</a> an app that writes essays for you <a href=https://cheapessaywriteronlineservices.com/>help me write my essay</a> write your essay for you

Comment posted by JohnnyNut, 08/29/2023 at 9:01pm (UTC):
Collect your cash prize , <a href=https://goo.su/l2aSh9b>click here</a>

Comment posted by HectorJeado, 08/31/2023 at 7:09pm (UTC):
You revealed that perfectly!
safe essay writing service <a href="https://helpwithdissertationwriting.com/">phd prposal</a> phd proposal writer <a href="https://dissertationwritingtops.com/">dissertation online</a> dissertation research and writing research paper essay writing service <a href="https://service-essay.com/">pay someone to write a research paper</a> paper writing service anonymous <a href="https://custompaperwritingservices.com/">best term paper writing service</a> student paper writing service

Comment posted by HectorJeado, 09/01/2023 at 9:32pm (UTC):
You actually stated that very well.
us dissertation writing service <a href="https://topswritingservices.com/">buy essay online writing service</a> cheap writing essay service <a href="https://essaywriting4you.com/">scholarship essay writing service</a> essay writing site essay outline writing service <a href="https://phdthesisdissertation.com/">phd weight loss</a> find dissertations online <a href="https://writeadissertation.com/">mba dissertation help</a> order a dissertation

Comment posted by Kennethted, 09/06/2023 at 12:47pm (UTC):
<a href=https://rus-modul.ru/>ЌПЎульМая сауМа</a>

Comment posted by RichardGop, 09/08/2023 at 4:43am (UTC):
50$ to the account of new players Play the best casino and win the jackpot! <a href=http://50bonus.site>50 Bonus</a>

Comment posted by HectorJeado, 09/09/2023 at 3:13am (UTC):

Good facts, Appreciate it!
argumentative essay writing service <a href="https://theessayswriters.com/">write my essay online</a> what to write in about me in resume for freshers <a href="https://bestcheapessaywriters.com/">essay writer free trial</a> essay writers online cheap how do essay writing services work <a href="https://payforanessaysonline.com/">pay to write paper</a> pay to do my essay for me <a href="https://buycheapessaysonline.com/">pay for writing papers</a> pay for essay reviews

Comment posted by HectorJeado, 09/10/2023 at 10:19am (UTC):

You have made your position pretty nicely!!
xactimate writing service <a href="https://writinganessaycollegeservice.com/">essay writing service quick</a> best statement of purpose writing service <a href="https://essayservicehelp.com/">professional essay writing services</a> psychology paper writing service customer service writing training <a href="https://writinganessaycollegeservice.com/">are there any legit essay writing services</a> powerpoint writing service <a href="https://essayservicehelp.com/">cheap research paper writing service</a> law essay writing service australia

Comment posted by HectorJeado, 09/10/2023 at 11:35am (UTC):
You actually explained it wonderfully.
custom case study writing service <a href=https://studentessaywriting.com/>top essay writing services reddit</a> naukri resume writing service review <a href=https://essaywritingserviceahrefs.com/>custom essay writing service org reviews</a> high school essay writing service write paper service <a href=https://ouressays.com/>proposal online</a> esearch proposal <a href=https://researchpaperwriterservices.com/>best research paper writing service</a> master thesis proposal

Comment posted by HectorJeado, 09/13/2023 at 3:03am (UTC):

Beneficial knowledge. Appreciate it!
custom thesis writing service <a href="https://writingpaperforme.com/">i don't want to write my paper</a> kindergarten writing paper <a href="https://custompaperwritersservices.com/">hire research paper writers</a> writing my paper anyone used essay writing service <a href="https://argumentativethesis.com/">thesis means</a> thesis statement about community service <a href="https://bestmasterthesiswritingservice.com/">how to write thesis</a> interpretive thesis

Comment posted by HectorJeado, 09/14/2023 at 7:42am (UTC):

Wow all kinds of useful knowledge!
writing essays service <a href="https://englishessayhelp.com/">essay help online</a> the help movie essay <a href="https://essaywritinghelperonline.com/">english paper writing help</a> help on essays what is essay writing service <a href="https://englishessayhelp.com/">essays help</a> need help with essay <a href="https://essaywritinghelperonline.com/">easy essay help</a> help with essays assignments

Comment posted by Thomaseleni, 09/20/2023 at 3:38pm (UTC):
<a href=https://profkontrol.info>ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</a>

Comment posted by Thomaseleni, 09/21/2023 at 1:39pm (UTC):
НПвОМкО кОМП О телесерОалПв без реклаЌы сЌПтрОте бесплатМП <a href=https://tinyurl.com/4cbt4sf3>зЎесь</a>

Comment posted by HaroldDab, 09/27/2023 at 3:51pm (UTC):
<a href=https://redkoff.ru/>ЌПбОльМая версОя гаЌа казОМП</a>Add comment to this page:
Your Name:
Your message:

 
  (58)visits  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free