www.GrAnIt-BoSsI.pAgE.Tl
  kur'ani
 
Thotë Allahu i Madhëruar në Kur'an: "Allahu e shpalli të folmën më të mirë, librin, të ngjajshëm në mrekulli, të përsëritur herë pas herë (me keshilla e dispozita), qe prej (degjimit të) tij rrënqethen lëkurat e atyre që i kanë dronë Zotit të tyre, e pastaj me përkujtim ndaj Allahut u qetësohen lëkurat dhe zemrat e tyre. Ky (libër) është udhëzim I Allahut, me të udhëzon atë që do. E atë që Allahu e lë të humbur për të nuk ka ndonjë udhëzues". Zumer 23

        Vëlla dhe motër muslimane!
        A je ti prej atyre që iu rrënqethën zemrat kur ta ndëgjojnë Kur'anin? A je ti prej atyre që qajnë nga frika e Allahut? A je prej atyre që thellohen duke menduar në domethenien e Kur'anit fisnik. A ke dashuri të vërtet ndaj dëgjimit të Kur'anit dhe e ndjenë vetën të kënaqur kur ta ndëgjosh atë? A je prej atyre që kur kalojnë ditë të gjata dhe nuk ke dëgjuar Kur'an, përmallohesh të dëgjosh diçka prej tij?
        Nëse përgjegja e këtyre pyetjeve është: " Jo ", s'ka dyshim se ti je prej atyre që je sprovuar me të dëgjuarit e këngëve dhe muzikës.
        Ndodhë që të pyesësh: Çfarë lidhje ka në mes të menduarit mbi domëthënien e Kur'anit dhe këngëve?!
        S'ka dyshim se këngët dhe muzika janë denimet më të medha, të cilat i kanosën zemrës dhe e pengojnë efektivizimin e fjalës se Allahut dhe të menduarit në urtesinë e saj. Kjo kështu sepse kënga është kur'an i shejtanit dhe zemra e njeriut s'ka mundësi t'i bashkojë Kur'anin e Mëshiruesit dhe kur'anin e shejtanit.
Ka thënë imam ibën Kajjimi: "Prej kurthave të armikut të Allahut, shejtanit, me të cilat ia pakëson gjahut të vet (njeriut i cili bie në kurthën e Shejtanit) diturin, mençurin dhe fenë dhe me të cilat gjuan zemërat e injorantëve dhe të prishurve: Dëgjimi i fishkëllimes, duartrokitja dhe këngët të përcjellura me vegla muzikore, te cilat janë të ndaluara dhe me të cilat i pëngon zemrat nga Kur'ani dhe që i shpie në mëkate dhe kundërvajtje. E ky pra është kur'ani i shejtanit dhe zbluarja nga mbulesa e Allahut". (Igathetu el-lehfanë 1/224).
        Ndodhë që të pytesesh përseri dhe të thuash: Cili është argumenti se kënga është kur'an i shejtanit? Dhe cili është argumenti, i cili ndalon prerazi dëgjimin e këngëve dhe muzikës ?
        S'ka dyshim se argumente mbi këto kemi plot, dhe prej tyre janë:
        1. Fjala e Allahut të Madhëruar: " Po ka nga njerëzit që blenë tregime boshe e me qëllim që t'i largojnë njerëzit prej rrugës se Allahut po pasur kurrfarë fakti dhe për t'i marrë ato (ajetet e) Allahut si tallje. Per ta me siguri është përgaditur denim i turpshem." (Lukman, 6)
        Eshtë pyetur ibën Mes'udi rreth domëthenijes së fjalës "tregime boshe", e ai është përgjegjur: "Betohem në Allahun, të Cilin s'ka zot tjetër që meriton te adhurohet më të drejtë perveç Tij, kuptimi i kësaj është kënga."
        Ka thënë ibën Abbasi (Allahu qoftë i Kënaqur me atë): Shprehja (tregime boshe) është kënga dhe të ngjajshmet me të.
        Ka thënë Muxhahidi: ""Tregime boshe" është ndëgjimi i këngës dhe të kotave të tjera të ngjajshme me të".
Po të njejtën fjalë e kanë edhe krerët e komentatorëve të Kur'anit, siç janë: Ukrime, El-hasani, Seid bin Habir, Katade, Ibrahim en-Nah'iu, etj.
        2. Fjala e Allahut të Madhëruar: " (Zoti) Tha: "Shko, e kush prej tyre vjen pas teje, shpërblimi i juaj është xhehennemi, shpërblim i plotë. Dhe me ate alarmin e zërit tënd, mashtroje atë që mundësh prej tyre,..." (El-isra, 63-64)
        Ç'është për qëllim zëri i shejtanit në ajet?
        Ka thënë ibën Abbasi dhe Muxhahidi: "Zëri i shejtanit është kënga, fyejt dhe zbavitjet-argetimet."
        Kurse Ed-dahakë dhe Hasan el-Basriu: "Fyelli dhe daullja."
        Kurtubiu dhe ibën Kethiri kanë thënë: "Kënga është zëri i shejtanit."
        3. Fjala e Allahut të Madhëruar: "A prej këtij ligjerimi (Kur'ani) po çuditeni? E po qeshni dhe nuk po qani? Madje dhe e zeni në asgje? (En-nexhm, 59-61)
        Ç'do të thot: "Samidunë" (e cila është e cekur në origjinalin e Kur'anit)?
        Ka thënë ibën Abbasi (Allahu qoftë i Kënaqur me atë), Ebu Abide, Taberiu, Kurtubiu, ibën Kethiri dhe El-Alusiu: "Fjala "Samidunë" rrjedh nga gjuha Himjere, e kjo është njera nga fiset arabe dhe don të thotë "Kengetarë."
        4. Fjala e Allahut të Madhëruar: " (roberit e Zotit janë) Edhe ata që nuk deshmojnë rrejshëm dhe kur (rastesisht) kalojnë pranë së keqës, kalojnë duke e ruajtur karakterin e vet." (Furkanë, 72)
        Cili është kuptimi i fjalës "El-lagv" në këtë ajet?
        Kanë thënë dijetarët dhe komentatorët e Kur'anit ndër të cilët është edhe Muxhahidi, Muhamed bin Hanefije dhe ibën Rexhepi: "El-lagv" është Kënga.
        Ndërsa Kurtubiu thotë: ""El-lagv" është çdo gjë e përçmuar, prej fjalëve dhe veprave. Në këtë hyn edhe kënga, argetimet, etj.
        5. Fjala e Allahut të Madhëruar: "Lutja e tyre pranë shtepisë (qabes) nuk ishte tjetër veçse britmë dhe duartrokitje, prandaj vuane denimin për shkak të denimit". (El-enfalë, 35)
        Ç'do të thotë el-muka dhe Et-tasdije ?
        Ka thënë ibën Amer, ibën Abbasi (Allahu qoftë i Kënaqur me ata), Muxhahidi, Atijje, Ed-dahakë, El-hasani dhe Katade se el-muka dhe Et-tasdije është fishkëllimë dhe duartrokitje.
        Ka thënë Kurtubiu: E gjitha kjo është e urryer dhe largohet nga kjo i mençuri, kurse vepruesi e kësaj i përngjet mushrikëve dhe në atë se çka veprojshin tek Qabja. (kthehu Tefsireve te Ajetëve paraprake dhe fjalëve të dijetarëve në të, në Tefsiret e: Et-taberiut, El-kurtubiut, ibni Kethirit, El-Alusiut dhe te Es-sa'diiut).
        6. Hadithi, të cilin e transmeton Ebu Mailk El-esh'ariu (Allahu qoftë i kënaqur me atë) se Pejgamberi [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] ka thënë: "Do të vijë një popull që do ta lejojnë amoralitetin, mendafshin, verën dhe muzikën (El-Meazif)". (Hadith i saktë, transemeton Buhariu)
        Ç'do të thotë "El-Meazif"?
        Ka thënë El-Xhevheriu, e ky është kreu i gjuhës: "El-Meazif" është kënga dhe veglat (Muzikore) argetuese. "El-meazif" i thuhet çdo këngë dhe çdo loje argetuese. Ndërsa "do ta lejojnë" do të thotë: do ta veprojnë sikur të ishte e lejuar, përkunder asaj që është e ndaluar. Pra, ata i lejojnë defet dhe ndegjimin e këngëve dhe të muzikës edhe pse ajo është e ndaluar.
        7. Hadithi, të cilin e transmeton Enes ibën Maliku (Allahu qofte i kënaqur me atë) se Pejgamberi [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] ka thënë: "Do të ketë në këtë ummet nënçmim, shpifje dhe shëmtim dhe kjo do të ndodhë kur të pijnë verë, të luajnë me këngëtare dhe të luajnë me këngë-muzike (el-meazif). (hadith i saktë, e nxorri Tërmidhiu, dhe i vërtetuar nga Shejh Albani).
        Ka thënë imam ibën Kajjimi: "Ky është pretim nga Allahu [radijallahu anhu], argetuesve me këngë e muzikë do t'u leshojë tokën dhe do t'i shëndërrojë ato në majmuna dhe derra".
        8. Hadithi, të cilin e transmeton Ebu Malik El-eshariu (Allahu qoftë i kënaqur me atë) se Pejgamberi [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] ka thënë: "Nga ummeti im do të këtë njerëz që do ta pijnë verën duke e emërtuar me tjetër emër dhe do të luajnë me këngë e muzikë e Allahu do t'a shafit (leshojë) tokën dhe prej tyre di t'i shëndrrojë në majmuna dhe derra". (Hadith i vërtetë, i nxjerrur nga ibën Maxhe dhe Et-taberaniu, kurse e vërtetoi Shejh Albani).
        Imam Ibën Kajjimi thotë: Në hadithin (paraprak) ndalohen veglat muzikore (el-meazif) dhe Pajgamberi [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] u ka premtuar argetuesve me këngë e muzikë se Allahu [subhanehu ve teala] do t'u lëshojë tokën dhe do t'i shëndërrojë në majmuna dhe derra." (Shiko: Igathetu el-lehfanë 1/261)
        9. Hadithi, të cilin e transmeton Abdullah bin Amër (Allahu qoftë i kënaqur me atë) se Pejgamberi [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] ka thënë: " Vërtetë, Allahu [subhanehu ve teala] ia ndaloi ummetit tim verën, bixhozin, daullen dhe verën." (Hadith i saktë, i nxjerrur nga Et-taberaniu, dhe El-bejhekiu, i vërtetuar nga Albani).

        Dijetaret e Sahabëve, tabiinëve, të katër medh-hebet dhe të tjerët janë të njëzëshëm se fetarisht, kënga dhe muzika është e ndaluar, që prej fjaleve të tyre janë:
        - Ka thënë Ebu bekri (Allahu qoftë i kënaqur me atë): "Kënga dhe veglat muzikore janë fyejt e shejtanit."
        - Ka thënë Abdullah ibën Mes'udi (Allahu qoftë i kënaqur me atë): "Kënga mjell hipokrizi në zemër."
        - Ka thënë El-kasim bin Muhamed: "Kënga është bosh (e pavlerë) dhe çdo boshe është në zjarr."
        - Ka thënë umer bin Abdul Aziz: "Kënga është prejardhje nga shejtani dhe perfundimi i saj është hidhërimi i Mëshiruesi [subhanehu ve teala].
        - Ka thënë imam Ebu Hanifja: "Kënga është prej mëkatëve , të cilave duhet distancuar mënjëherë nga ajo."
        - Ka thënë imam Maliku: "Tek ne, me këngë merrën vetëm mëkatarët. Vallë a ka të mençur që thotë se kënga-muzika është hak?
        - Ka thënë imam Shafiu: "Kënga-muzika është e urrejtur dhe pavlerë, kush e tepron ne të është mendjelehtë dhe nuk pranohet nga ai dëshmia."
        - Ka thënë imam Ahmed ibën Hambeli: "Kënga mjellë në zemër hipokrizi."
        - Kurse imam Ebu Amër bin Salah, në perkrahje të shumicës se dijetarëve, të cilët e ndalojnë Këngën dhe muzikën, thotë: "Kënga dhe veglat muzikore janë të ndaluara me Ixhma."
        Paraprakisht e pamë shumë qartë sa që nuk pranon dyshimin më të vogël se dëgjimin e këngës dhe muzikës e ndaloi: Kur'ani, Synneti, dhe El-ixhmai. Të keshë kujdes, të mos mashtrohesh me disa fetwa, të cilat e lejojnë muzikën. Apo që thojnë se muzikë e ndaluar është vetëm ajo që të shpie në të këqija. Të gjitha këto fetwa janë në kundershtim me Kur'anin, Synetin dhe El-ixhmain.
        Dëgjimi i kënges është haram, të jetë ajo e zhurmëshme apo e lehtë, e shoqëruar me muzikë apo jo.
        Lejohet vetëm defi (daireja) që t'a përdorin vetëm gratë në festa apo gezime, gje e cila argumentohet me dy hadithe të sakta se Ebu Bekri (Allahu qoftë i kënaqur me atë) shkoi tek Pejgamberi [sal-lallahu alejhi ve sel-lem], e Pejgamberi [sal-lallahu alejhi ve sel-lem]. ishte në shtepi te Aishes (Allahu qoftë i kënaqur me atë) dhe aty gjeti dy vajza te reja qe luajshin me def para Aishes (Allahu qoftë i kënaqur me atë).
        Ebu bekri (Allahu qoftë i kënaqur me atë) i qortoi vajzat dhe iu tha: "Fyejt e shejtanit tek Pejgamberi [sal-lallahu alejhi ve sel-lem]?!! Pejgamberi [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] tha: "O Ebu beker, leri se këto ditë janë ditë feste". (Hadith i saktë, i nxjerrur nga Buhari dhe muslimi).
        Për çudi, disa njerëz e marrin këtë hidith si argument për lejimin e muzikës edhe pse Ebu bekri (Allahu qoftë i kënaqur me atë) e quajti lojën me def fyell i muzikes dhe Pejgamberi [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] ishte ne pajtim me një gjë të tillë por ia sqaroi atij se shkaku qe ti le te luajnë ishin ditët e festës, ditë në të cilat lejohet shfaqja e gezimit.
        Ka thënë imam Ibn Kajjimi: "Ebu Bekri (Allahu qoftë i kënaqur me atë) e quajti këtë fyej të shejtanit gjë e cila ishte në pajtim me Pejgamberin [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] dhe se lojën me def e bënin dy vajza të vogla të cilat nuk ishin në moshën kur obligohen parimet fetare.
        Vallë, a kjo aludon për lejimin e asaj të cilës ju e punoni dhe e mesoni, asaj që përmban ato që as ju s'mund t'a fshihni?!
        Nisur nga kjo, kanë thënë dijatarët se loja me def është e lejuar vetëm për gra, gjë e cila për burra nuk vlenë dhe kjo kushtimisht në ditët e festave dhe gezimëve.
        Ka thënë dijetari i ndëruar, Abdul Aziz bin Bazi (Allahu e mëshiroftë): Dëgjimi i muzikës është e ndaluar dhe nga punët e këqija, gjë e cila shkakton sëmundjen e zemrës dhe ngurtjen e saj dhe e pëngon nga përkujtimi (dhikri) i Allahut.
        Ndërsa në martesë, lejohet vetëm për gra rënia e defit, duke kënduar këngë të matura, në të cilat nuk ka shtytje për në të ndaluara. Ndërsa renia e tupanit nuk lejohet në dasem e as jashtë saj. Pra, mjafton defi ta përdorin gratë, gjë e cila nuk lejohet për burra.
        Dhe përfundimisht: O vëlla dhe motër besimtare...
        Kujdes, mos të bëhësh prej atyre të cilët i ka mashtruar shejtani dhe iu ka zbukuruar këngën dhe muzikën dhe e lanë Kur'anin e madheruar pas dore. Të cilët po t'i shikosh kur janë duke dëgjuar muzikë, i sheh ato se si ju ka shterrur zani, u janë molisur gjymtyrët, e kanë flijuar zemrën për muzikë, përdridhën sikurse i dehuri dhe kërcejnë si femra apo si gra të amoralizuara.
        Vërtetë, fatkeqesi për të rinjtë, të cilët jetën e tyre e çojnë në argetime, këngë e muzikë. E morën fenë e tyre loje e defrim. Fyejt e shejtanit janë më të dashur tek ata se dëgjimi i kur'anit, saqe, po ta lexojë ndonjëri prej tyre Kur'anin prej fillimi e deri në mbarim, nuk do ndryshonte asgje tek ai dhe as që do të lente gjurmë e as që do ta pasiononte. E kur ta dëgjojë kur'anin e shejtanit, shpërthejnë nga zemra e tij burimet e pasionëve, këmbët fillojnë ti luajnë, duart ti perplasën për njëratjetrën, pjeset e trupit ti shkundën, gjuha duke përcjellur (këngët) dhe i levizin ndjenjat e emocionet.
        O i madhi Zot, cila nga këto dy janë me të dashura tek ai?!
        Fatkeqësi për kohën e cila humbet jashtë përmendjës së Allahut, për pasurinë, e cila shpënzohet jashtë madhërimit të Allahu   [subhanehu ve teala], për zemrat në të cilat strehohet shejtani, për të rinjtë të cilët e humbën fenë e tyre.
        Fatkeqësi, armiqt e Islamit kënaqën dhe gëzohën me rininë tonë, të cilën e kryqëzoi burrerinë e tyre kënga-muzika, muzika iu mori entuzjazmin e tyre, xhelozia iu mbyti ndenjat e dashurisë, vendosshmerinë e tyre ua mori kërcimi. Ndërsa vëllezrit e tyre vritën ne çdo kodër dhe mbytën me thiken diskredituese.
        O i madhi Zot, kur do të zgjohën?!!
        Thotë Allahu xh.sh.: " Po ka nga njerëzit që blenë tregime boshe e me qëllim që t'i largojnë njerëzit prej rrugës së Allahut po pasur kurrfarë fakti dhe për t'i marrë ato (ajetet e ) Allahut si tallje. Për ta me siguri është përgaditur dënim i turpshëm. E kur i lexohën atij ajetët Tona, ai kthehet kryelartë dhe bëhët sikur nuk i ka ndëgjuar ato, bëhët sikur në veshët e tij ka shurdhim të rëndë, pra, ti përgezoje atë me një denim të dhëmbshëm." (Llukman
 
The last comments on this page:
Comment posted by McKelvey, 06/15/2020 at 2:06am (UTC):
hydroxychloroquine sulfate tablets usp 200mg

Comment posted by Struthers, 06/17/2020 at 12:36am (UTC):
natural viagra substitutes

Comment posted by AStusiaimmall, 06/17/2020 at 2:28pm (UTC):
<a href="https://cialisle.com/">buy cialis tadalafil</a>

Comment posted by Delarosa, 06/17/2020 at 6:17pm (UTC):
substitute for albuterol in nebulizer

Comment posted by Till, 06/18/2020 at 9:06pm (UTC):
viagra for sale canadian

Comment posted by Harrison, 06/19/2020 at 12:54pm (UTC):
cialis usa

Comment posted by Marlay, 06/20/2020 at 11:12pm (UTC):
cenforce 100 purchase

Comment posted by Milliner, 06/21/2020 at 8:04am (UTC):
Greetings! Fast interrogation that's all slay subject.
Do you recognise how to clear your locate wandering friendly?
My network land site looks Wyrd when showing from my Malus pumila iphone.

I'm nerve-wracking to discovery a subject or plugin that mightiness
be able to make this trouble. If you birth whatsoever recommendations,
please contribution. Cheers!

Comment posted by AStusiaimmall, 06/22/2020 at 4:54pm (UTC):
<a href="https://cialisle.com/">can i take two 5mg cialis</a>

Comment posted by Beam, 06/22/2020 at 6:38pm (UTC):
Really dainty article, altogether what I needful.

Comment posted by Penton, 06/24/2020 at 10:11am (UTC):
Hey! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
Is it difficult to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure
things out pretty quick. I'm thinking about creating my own but
I'm not sure where to start. Do you have any points or suggestions?
Thanks

Comment posted by Drennen, 06/24/2020 at 4:30pm (UTC):
I am regular visitor, how are you everybody? This post posted at this web page is
truly fastidious.

Comment posted by Marks, 06/25/2020 at 8:56pm (UTC):
This is a topic that is near to my heart... Thank you! Where are your contact details though?

Comment posted by Badcoe, 06/26/2020 at 4:12am (UTC):
If you are going for best contents like myself, only visit this site all the time for the reason that it offers feature contents,
thanks

Comment posted by Warby, 06/29/2020 at 10:57am (UTC):
what is the cost of hydroxychloroquine

Comment posted by Rader, 06/30/2020 at 10:32am (UTC):
bimatoprost ophthalmic solution 0.03% generic

Comment posted by Bankston, 07/01/2020 at 7:40pm (UTC):
cenforce 200

Comment posted by Taubman, 07/01/2020 at 9:10pm (UTC):
cenforce 150 mg for sale

Comment posted by Worrell, 07/02/2020 at 12:28pm (UTC):
clomid for men 50

Comment posted by Barker, 07/03/2020 at 10:39am (UTC):
what does a generic cialis pill look like

Comment posted by Greiner, 07/03/2020 at 2:21pm (UTC):
antibiotics without a doctor's prescription

Comment posted by Heidelberg, 07/04/2020 at 3:44pm (UTC):
cost for cephalexin 500mg oral

Comment posted by Comino, 07/04/2020 at 6:39pm (UTC):
amoxicillin 500mg capsule antibiotic

Comment posted by Lowman, 07/05/2020 at 11:27am (UTC):
walmart antibiotic prices

Comment posted by Abell, 07/06/2020 at 5:00pm (UTC):
cialis 20 mg best price

Comment posted by Farnell, 07/06/2020 at 11:50pm (UTC):
buying generic cialis online reviews

Comment posted by Whitlam, 07/07/2020 at 12:06am (UTC):
buy cialis samples pharmacy 20mg

Comment posted by Paige, 07/07/2020 at 6:47pm (UTC):
acetaminophen at walmart

Comment posted by Beckwith, 07/08/2020 at 10:16pm (UTC):
best gnc male enhancement pills

Comment posted by Clare, 07/09/2020 at 11:47am (UTC):
good rx albuterol hfaAdd comment to this page:
Your Name:
Your message:

 
  (58)visits  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=