www.GrAnIt-BoSsI.pAgE.Tl
  kode per telefona
 
 
   
  Kode per telefona
 

NOKIA
Kodet për Nokia 3210 - 5110 - 6110
1.për të mesuar IMEI e telefonit tuaj formoni * # 0 6 #
2.për të mesuar versionin e softwarit të telefonit tuaj formoni numrin * # 0 0 0 0 #
3.për të mesuar daten e prodhimit,numrine serise, dhe daten e fundit të riparimit (nese ka) të telefonit tuaj formoni numrin qe vijon * # 9 2 7 0 2 6 8 9 #
4.për të rritur kualitetin e kerkimit( por shkurton jeten e baterise) formoni * 3 3 7 0 # . për ta mbyllur # 3 3 7 0 #
5.për të ulur kualitetin e kerkimit( rritet jeta e baterise) formoni * 4 7 2 0 # . për ta mbyllur formoni # 4 7 2 0 #

Kodet për Nokia 6150
1.për të mesuar IMEI e telefonit tuaj formoni * # 0 6 #
2.për të mesuar versionin e softwarit të telefonit tuaj formoni numrin * # 0 0 0 0 #
3. *#746025625# - [*#sim0clock#]
Nese deshironi mund ta mbyllni Sim Clock e cila zvogelon humbjen e energjise se baterise. Nuk punon ne versionin 4.59 .
4. *#92702689 - [*#var0anty#]
Mund të mesoni kodin e garanitise të celularit tuaj... Mund të shikoni menune me poshte..
Menuja:
1. Shikoni serine e telefonit
2. Shikoni datene prodhimit (psh. 0997)
3. Shikoni daten e fundit të modifikimit
4. të gjith numerat,pictures,zilet ne telefonin tuaj mundi transferoni ne një telefon tjeter.
*3370# mbasi të jete mbyllur telefoni, EFR është ne gjendje aktife, e cila ben qe të dalin tingujt EFR me të qarte por harxhon baterine me shumë se sa normalja. Jep 5% me shumë nga koha e foljes.
#3370# mbasi të jete fikur telefoni, EFR mbyllet.
*4720# mbasi të jete mbyllur telefoni, HRC është ne gjendje aktife,kjo ben qe zerate HRC të dalin m?me pak kaulitet,mirepo e harxhon me pak baterine nga normalja.
#4720# mbasi të ejte mbyllur telefoni,e mbyll HRC ..
një rruge interesante për ta mbyllur telefonin.
Ne disa telefona jep mesazh të gabuar,atehere nuk mund ta perdorni kete kod.
Shkoni ne menune (Calendar) (menu -
Make note / reminder
Shkruani dicka të kutia
Shtypni butonin e fshirjes derisa të keni fshire çdo gje qe patet shkruar.
Pastaj shtypni butonin back..
Shtypni 0.
Futni 4 numera(1234 për shembull)
Shtypni dy here poshte butonin OK
Tani futni 6 numera dhe shtypni butonin e gjelber "Butoni i kerkimit".
Prisni pak dhe telefoni do të jape sinjal dhe papritmas do të fiket...
Nuk punon ne versionet V5.20 20-09-99 NSM-1

Kodet për Nokia 8810

1.për të mesuar IMEI e telefonit tuaj formoni * # 0 6 #
2.për të mesuar versionin e softwarit të telefonit tuaj formoni numrin * # 0 0 0 0 #

3. *#746025625# - [*#sim0clock#]
Nese deshironi mund ta mbyllni Sim Clock e cila zvogelon humbjen e energjise se baterise. Nuk punon ne versionin 4.59

4. *#92702689 - [*#var0anty#]
Mund të mesoni kodin e garanitise të celularit tuaj... Mund të shikoni menune me poshte..
Menuja:
1. Shikoni serine e telefonit
2. Shikoni datene prodhimit (psh. 0997)
3. Shikoni daten e fundit të modifikimit
4. të gjith numerat,pictures,zilet ne telefonin tuaj mundi transferoni ne një telefon tjeter.

*3370# mbasi të jete mbyllur telefoni, EFR është ne gjendje aktife, e cila ben qe të dalin tingujt EFR me të qarte por harxhon baterine me shumë se sa normalja. Jep 5% me shumë nga koha e foljes.
#3370# mbasi të jete fikur telefoni, EFR mbyllet.
*4720# mbasi të jete mbyllur telefoni, HRC është ne gjendje aktife,kjo ben qe zerate HRC të dalin m?me pak kaulitet,mirepo e harxhon me pak baterine nga normalja.
#4720# mbasi të ejte mbyllur telefoni,e mbyll HRC

NOKIA
IMEI number: * # 0 6 #
Software version: * # 0 0 0 0 # or * # 9 9 9 9 #
Simlock info: * # 9 2 7 0 2 6 8 9 #
Enhanced Full Rate: * 3 3 7 0 # [ # 3 3 7 0 # off]
Half Rate: * 4 7 2 0 #
Provider lock status: # p w + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + 1
Network lock status: # p w + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + 2
Provider lock status: # p w + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + 3
SimCard lock status: # p w + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + 4

Oxygen Ringtone Workshop for Nokia phones
Works under Microsoft Windows'95, '98, Windows NT, Windows ME, Windows 2000 and Windows XP operating systems family and supports FBUS cable or Infrared connection. This program is freeware.
DL:

Codet e celularit Sony
Kodet e Sony CMD-Z 1:
formo *#06# të shikosh IMEI
versioni Software dhe daten e prodhimit : Press # 8377466 # (#version#)
Sony CMDX 1000
tregon Software date : Remove your SIM Card, dhe pastaj : * # 06 #
dhe pastaj press:
[left softkey]
To enter Monitor Mode on Netvork Option menu:
Menu
9 (Phone Options)
7 (Phone Status)
[Left Display Button] (left MENU key) 7684666 [HangUp Button] (Red HandSet key)
Some characters explained
* activate
** register and activate
*# check status
# unregister
## unregister and deactivate
Call barring
**33*code# Activate barr all outgoing calls (for code see "Safety" above)
#33*code# Deactivate barr all outgoing calls
*#33# Check status of barr all outgoing calls
**330*code# Activate barr all calls
#330*code# Deactivate barr all calls
*#330*code# Check status of barr all calls
**331*code# Activate barr all outgoing international calls
#331*code# Deactivate barr all outgoing international calls
*#331*code# Check status of barr all outgoing international calls
**332*code# Activate barr all outgoing international calls except home country
#332*code# Deactivate barr all outgoing international calls except home country
*#332*code# Check status of barr all outgoing international calls except home country
**333*code# Activate barr all outgoing calls
#333*code#
Kodet për SAGEM :
*# Komandat
*#06# numri i IMEI
*#30# për të pare ID qe ka ardhur
*#31# -//- ID qe ka ikur
*#33# ben inaktife butonin e thirrjes
*#35# ben aktife -//-
*#43# vonesae thirrjes
*#100# ju tregon numrin tuaj të telefonit
*#101# DHLRU1 ?me falni po kete nuk e di se çfarë është?
*#102# informata e dergimit
*#103# Koha qe jeni
*#147#Numri i fundit qe ju ka marrur
*#1345# Kjo është për të pare se sa kohë dhe sa kredi ja kane marre bisedimet .

çfarë është numri IMEI?:
IMEI është numri i serise qe ka telefoni juaj .Nese telefoni juaj është i vjedhur ne saje të ketij numri musn të behet e ditur. Biles nese telefoni juaj është vjedhur jashte shtetit ne baze të ketij numri mesohet se ne çfarë qyeteti dhe cafre karte është duke u perdorur ne keto momente. Hapeni telefonin tuaj formoni kodet * # 0 6 # . Numri qe ka dale është IMEI juaj. Kur mund të ju hyje juve ne punë kjo? Le të themi se jeni duke blere një telefon second hand .(biles mund të ju shesin një telefon të vjedhur duke ua treguar ate juve sikur është prodhim 0).
Kpntrolloni numrin serise qe është ne kutine telefonit qe ju ka dhene shitesi me numrin qe gjetem.
Nese numrat nuk jane të njejte menjehere njoftoni policine pasi ai telefone shte i vjedhur ...


Samsung
*2767*688# = Unlocking Code
*#8999*8378# = All in one Code
*#4777*8665# = GPSR Tool
*#8999*523# = LCD Brightness
*#8999*3825523# = External Display
*#8999*377# = Errors
#*5737425# = JAVA Something{I choose 2 and it chrashed}][/b]
*#2255# = Call List
#*536961# = Java Status Code
#*536962# = Java Status Code
#*536963# = Java Status Code
#*53696# = Java Status Code
#*1200# = AFC DAC Val
#*1300# = IMEI
#*1400# = IMSI
#*2562# = FRAGE White for 15 secs than restarts.
#*2565# = Check Blocking
#*3353# = Check Code
#*3837# = FRAGE White for 15 secs than restarts.
#*3849# = FRAGE White for 15 secs than restarts.
#*3851# = FRAGE White for 15 secs than restarts.
#*3876# = FRAGE White for 15 secs than restarts.
#*7222# = Operation Typ (Class C GSM)
#*7224# = I Got !! ERROR !!
#*7252# = Oparation Typ (Class B GPRS)
#*7271# = Multi Slot (Class 1 GPRS)
#*7274# = Multi Slot (Class 4 GPRS)
#*7276# = Dunno
#*7337# = EEPROM Reset (Unlock and Resets Wap Settings)
#*2787# = CRTP ON/OFF
#*3737# = L1 Dbg data
#*5133# = L1 Dbg data
#*7288# = GPRS Attached
#*7287# = GPRS Detached
#*7666# = SrCell Data
#*7693# = Sleep Act/DeAct (Enable or Disable the Black screen after doing nothing for a while)
#*7284# = Class : B,C or GPRS
#*2256# = Calibration Info
#*2286# = Battery Data
#*2527# = GPRS Switching (set to: class 4, class 8, class 9 or class 10)
#*2679# = Copycat feature (Activate or Deactivate)
#*3940# = External loop test 9600 bps
#*4263# = Handsfree mode (Activate or Deactivate)
#*4700# = Half Rate (Activate or Deactivate)
#*7352# = BVMC Reg value
#*8462# = Sleeptime
#*2558# = Time ON
#*3370# = EFR (Activate or Deactivate)
#*3941# = External looptest 115200 bps
#*5176# = L1 Sleep
#*7462# = SIM phase
#*7983# = Voltage/Frequenci (Activate or Deactivate)
#*7986# = Voltage (Activate or Deactivate)
#*8466# = Old time
#*2255# = Call FRAGE
#*5187# = L1C2G trace (Activate or Deactivate)
#*5376# = FRAGE White for 15 secs than restarts.
#*6837# = Official Software Version
#*7524# = KCGPRS
#*7562# = LOCI GPRS
#*7638# = RLC allways open ended TBF (Activate or Deactivate)
#*7632# = Sleep mode Debug
#*7673# = Sleep mode RESET
#*2337# = Permanent Registration Beep
#*2474# = FRAGE
#*2834# = Audio Path
#*3270# = DCS support (Activate or Deactivate)
#*3282# = Data (Activate or Deactivate)
#*3476# = EGSM (Activate or Deactivate)
#*3676# = Flash volume formated
#*4760# = GSM (Activate or Deactivate)
#*4864# = Dunno doesn't work on newer versions
#*5171# = L1P1
#*5172# = L1P2
#*5173# = L1P3
#*7326# = Accessory (I got Vibrator)
#*7683# = Sleep variable (
#*7762# = SMS Brearer CS (Activate or Deactivate)
#*8465# = Time in L1
#*9795# = wtls key
#*2252# = Current CAL
#*2836# = AVDDSS Management (Activate or Deactivate)
#*3877# = Dump of SPY trace
#*7728# = RSAV done# (Everything went to standart but nothing was deleted)
#*2677# = ARM State (None or Full Rate)
*#8999*636# = Have no clue what it is, i see 20 lines
*#9999# = Software version
*#8999*8376263# = HW ver, SW ver and Build Date
*#8888# = HW version
*#8377466# = Same HW/SW version thing
*#7465625# = Check the locks
*7465625*638*Code# = Enables Network lock
#7465625*638*Code# = Disables Network lock
*7465625*782*Code# = Enables Subset lock
#7465625*782*Code# = Disables Subset lock
*7465625*77*Code# = Enables SP lock
#7465625*77*Code# = Disables SP lock
*7465625*27*Code# = Enables CP lock
#7465625*27*Code# = Disables CP lock
*7465625*746*Code# = Enables SIM lock
#7465625*746*Code# = Disables SIM lock
*7465625*228# = Activa lock ON
#7465625*228# = Activa lock OFF
*7465625*28638# = Auto Network lock ON
#7465625*28638# = Auto Network lock OFF
*7465625*28782# = Auto subset lock ON
#7465625*28782# = Auto subset lock OFF
*7465625*2877# = Auto SP lock ON
#7465625*2877# = Auto SP lock OFF
*7465625*2827# = Auto CP lock ON
#7465625*2827# = Auto CP lock OFF
*7465625*28746# = Auto SIM lock ON
#7465625*28746# = Auto SIM lock OFF
*2767*3855# = E2P Full Reset
*2767*2878# = E2P Custom Reset
*2767*927# = E2P Wap Reset
*2767*226372# = E2P Camera Reset
#*6420# = MIC Off
#*6421# = MIC On
#*6422# = MIC Data
#*6428# = MIC Measurement
#*3230# = Trace enable and DCD disable
#*3231# = Trace disable and DCD enable
#*3232# = Current Mode
#7263867# = RAM Dump (On or Off)
*2767*49927# = Germany WAP Settings
*2767*44927# = UK WAP Settings
*2767*31927# = Netherlands WAP Settings
*2767*420927# = Czech WAP Settings
*2767*43927# = Austria WAP Settings
*2767*39927# = Italy WAP Settings
*2767*33927# = France WAP Settings
*2767*351927# = Portugal WAP Settings
*2767*34927# = Spain WAP Settings
*2767*46927# = Sweden WAP Settings
*2767*380927# = Ukraine WAP Settings
*2767*7927# = Russia WAP Settings
*2767*30927# = GREECE WAP Settings
*2767*73738927# = WAP Settings Reset
*2767*49667# = Germany MMS Settings
*2767*44667# = UK MMS Settings
*2767*31667# = Netherlands MMS Settings
*2767*420667# = Czech MMS Settings
*2767*43667# = Austria MMS Settings
*2767*39667# = Italy MMS Settings
*2767*33667# = France MMS Settings
*2767*351667# = Portugal MMS Settings
*2767*34667# = Spain MMS Settings
*2767*46667# = Sweden MMS Settings
*2767*380667# = Ukraine MMS Settings
*2767*7667#. = Russia MMS Settings
*2767*30667# = GREECE MMS Settings
*335# = Delete all MMS Messages
*663867# = Dump Mm file
#*536961# = WAPSAR enable / HTTP disable
#*536962# = WAPSAR disable / HTTP enable
#*536963# = Serial eable / Others disable
#*53696# = Java Download Mode
#*5663351# = Wap Model ID [Your Model]
#*5663352# = Wap Model ID [SEC-SGHXXXX/1.0]
#*566335# = Wap Model ID [SEC-SGHXXXX/1.0]
*2767*66335# = Check on which model it is
*2767*7100# = SEC-SGHS100/1.0
*2767*8200# = SEC-SGHV200/1.0
*2767*7300# = SEC-SGHS300/1.0
*2767*7650# = Nokia7650/1.0
*2767*2877368# = Reset WAP Model ID to standartSiemens:
C25
Secret Codes
SP unlock *#0003*(secret code 8 digits)#
*#0606# shows you Secret Code, but only without SIM Card.
*#06# for checking the IMEI (International Mobile Equipment Identity)
Resets language to automatic selection : * # 0000 # then Green button
Pin Out (electrical connections)
1- GND
2- SB
3- POWER
4- NC
5- TX
6- RX
7- CLOCK
8- DATA
9- GND MIC
10- HF MIC
11- AUDIO
12- GND AUDIO


S25
SP unlock *#0003*(secret code 8 digits)#
*#0606# shows you Secret Code, but only without SIM Card.
*#06# for checking the IMEI (International Mobile Equipment Identity)
Resets language to automatic selection : * # 0000 # then Green button

S25, M35, S35, C35

SP unlock *#0003*(secret code 8 digits)#
*#0606# shows you Secret Code, but only without SIM Card.
*#06# for checking the IMEI (International Mobile Equipment Identity)
Resets language to automatic selection : * # 0000 # then Green button

Siemens S1 Secret Codes

SP unlock *#0003*(secret code 8 digits)#
*#06# for checking the IMEI (International Mobile Equipment Identity)
Tetris
Power on phone and enter PIN. before phone has locked onto network, F9, send own number, hit right button, hit 9. left is 2, right is 8, rotate is 5, and drop is 4.
Monitor Mode
1. Menu
2. 9 (Phone Options)
3. 7 (Phone Status)
4. Left Display Button (left MENU key)
5. 5553756
6. HangUp Button (Red HandSet key)
Now "Monitor" should appear at the bottom of the Network Options menu. Pressing the right Display Button when in monitor mode will show a list of the six cells with the strongest signals. Test Mode Indicators: (* = only available when call in progress )
CH Channel Number
RX Signal Strength (dB)
N NCC (Color Code)
B BCC (Color Code)
CI Cell ID (in Hex)
C1+ how long before phone does forced hand over. (see RX and RXAM)
LAI Location Area Identity. Display Network ID code (42F010 = 240.01) and MSC
TXPWR Transmit Power (dB)
RXAM Reeceive signal strength cut-off point
TS* Time Slot Number
TA* Timing Advance. Distance from tower in Km * 2
PL* Power Level
Power Table
PL: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
dB: 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13
Watts: 2 1.3 .8 .5 .3 .2 .13 .08 .05 .03 .02
LF* C1 value with continuous transmisson from tower
LS* C1 Value with discontinuous tranmission from tower
QF* Bit Error Rate with continuous transmission from tower
QS* Bit Error Rate with discontinuous transmission from tower
BER (bit error rate) table
QF/QS register: 0 1 2 3 4 5 6 7
% of bit sent: 0.2 0.8 0.4 1.6 3.2 6.4 12.8 25.6
Tips and tricks
Nice Sunset in the display. Siemens S3 or younger
In the Telephone Book in the section own numbers, first position you have to type in +12022243121 (Number of the Capitol in Washington DC) and save it without a name. Then open this telephone book again do so as you like to change the number but leave the modus without changing anything. A nice Sundown will be shown in the display.
Pin Out
1- GND
2- SB
3- POWER
4- NC
5- TX
6- RX
7- CLOCK
8- DATA
9- GND MIC
10- HF MIC
11- AUDIO
12- GND AUDIO
Siemens S3 / S3 Secret Codes

SP unlock *#0003*(secret code 8 digits)#
*#06# for checking the IMEI (International Mobile Equipment Identity)
Tetris
Power on phone and enter PIN. before phone has locked onto network, F9, send own number, hit right button, hit 9. left is 2, right is 8, rotate is 5, and drop is 4.
Monitor Mode
1. Menu
2. 9 (Phone Options)
3. 7 (Phone Status)
4. Left Display Button (left MENU key)
5. 5553756
6. HangUp Button (Red HandSet key)
Now "Monitor" should appear at the bottom of the Network Options menu. Pressing the right Display Button when in monitor mode will show a list of the six cells with the strongest signals. Test Mode Indicators: (* = only available when call in progress )
CH Channel Number
RX Signal Strength (dB)
N NCC (Color Code)
B BCC (Color Code)
CI Cell ID (in Hex)
C1+ how long before phone does forced hand over. (see RX and RXAM)
LAI Location Area Identity. Display Network ID code (42F010 = 240.01) and MSC
TXPWR Transmit Power (dB)
RXAM Reeceive signal strength cut-off point
TS* Time Slot Number
TA* Timing Advance. Distance from tower in Km * 2
PL* Power Level
Power Table
PL: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
dB: 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13
Watts: 2 1.3 .8 .5 .3 .2 .13 .08 .05 .03 .02
LF* C1 value with continuous transmisson from tower
LS* C1 Value with discontinuous tranmission from tower
QF* Bit Error Rate with continuous transmission from tower
QS* Bit Error Rate with discontinuous transmission from tower
BER (bit error rate) table
QF/QS register: 0 1 2 3 4 5 6 7
% of bit sent: 0.2 0.8 0.4 1.6 3.2 6.4 12.8 25.6
Unlock Siemens S3(Not S3 COM)
(For advanced users only)
At addresses 0D8 to 0DD the phones code is stored. To read the code swap nibbles stored at addresses from 0DA to 0DD. Error counter is at 0D9. To clear the Phone Code write at addresses from 0D8 to 0DD: 00, 00, FF, FF, FF, FF.
Siemens S3 comfort
Show IMEI code: * # 06 #
MONITOR MODE
The Siemens S3 Com series have a Monitor mode that can be activated directly from the standard user keypad. In order to activate this mode, you must enter the special access code currently programmed into the phone.
TO ACTIVATE MONITOR MODE
1. Turn the phone on.
2. Enter the PIN access code on press OK. (Only if is enabled).
3. Press Menu. (Left top button).
4. Press 9. (Phone Options).
5. Press 8. (Phone Status) (May be button 7 in some phones).
6. You may see your IMEI Number
7. Left Display Button (Top left MENU key).
8. 7684666
9. HangUp Button. (Red HandSet key).
Note: Monitor should appear now at the bottom of the Network Options menu.
MONITOR MODE TOGGLE
Pressing the right Display Button when in monitor mode will toggle into 1 and 2 modes
Tips and tricks
Nice Sunset in the display. Siemens S3 or younger
In the Telephone Book in the section own numbers, first position you have to type in +12022243121 (Number of the Capitol in Washington DC) and save it without a name. Then open this telephone book again do so as you like to change the number but leave the modus without changing anything. A nice Sundown will be shown in the display.
Pin Out
1- GND
2- SB
3- POWER
4- NC
5- TX
6- RX
7- CLOCK
8- DATA
9- GND MIC
10- HF MIC
11- AUDIO
12- GND AUDIO

Siemens S4 / S4 Power Secret Codes
SP unlock *#0003*(secret code 8 digits)#
*#06# for checking the IMEI (International Mobile Equipment Identity)
MONITOR MODE
The Siemens S4 series also haves a Monitor mode that can be activated directly from the standard user keypad. In order to activate this mode, you must enter the special access code currently programmed into the phone.
TO ACTIVATE MONITOR MODE
1. Menu
2. 9 (Phone Options)
3. 7 (Phone Status)
4. Left Display Button (left MENU key)
5. 7684666
6. HangUp Button (Red HandSet key)
Now "Monitor" should appear at the bottom of the Network Options menu. Pressing the right Display Button when in monitor mode will show a list of the six cells with the strongest signals. Test Mode Indicators: (* = only available when call in progress )
Unlock Siemens S4
(For advanced users only)
At addresses 0D8 to 0DD the phones code is stored. To read the code swap nibbles stored at addresses from 0DA to 0DD. Error counter is at 0D9. To clear the Phone Code write at addresses from 0D8 to 0DD: 00, 00, FF, FF, FF, FF.
Pin Out
1- GND
2- SB
3- POWER
4- NC
5- TX
6- RX
7- CLOCK
8- DATA
9- GND MIC
10- HF MIC
11- AUDIO
12- GND AUDIO Siemens S25, M35, S35, C35 Secret Codes
SP unlock *#0003*(secret code 8 digits)#
*#0606# shows you a big Hexadecimal Code, but only without SIM Card.
*#06# for checking the IMEI (International Mobile Equipment Identity)
Resets language to automatic selection : * # 0000 # then Green button
S25
*#00(International prefix code of the country)# you get the language of that country (if supported)
e.g.: *#0039# switches to Italian language, *#0044# or *#001# switches to English
S35i
Fullscreen for WAP
Connected to the Internet, press twice right button (the one for recording) and all the status lines, one up of the screen and two on the bottom of the screen, WILL DISAPPEAR !!!! So, you can use the whole screen for browsing the internet !!! Press again the button the lines will appear
The last comments on this page:
Comment posted by sawrgabam, 08/12/2022 at 7:16am (UTC):
Please watch, listen and if you like it, vote. For me, as a musician, your opinion is very important. The musicstar.world platform helps musicians become more famous and receive monetary rewards from each voice. And if you like my performance, you will vote and I will become the winner of at least the semi-final - this is the top of my dreams. Becoming a finalist and receiving the musicstar.world music award is very cool and prestigious.
[url=
https://musicstar.world/members/o9qzsVxB108]
music award acceptance speech example[/url]
<a href="
https://musicstar.world/members/ybdz-nTVHrk">
music promotion services</a>

Comment posted by WillardDaW, 08/12/2022 at 3:02pm (UTC):
<a href=https://jf688.net></a>

Comment posted by Donaldbox, 08/12/2022 at 3:09pm (UTC):
<a href=https://mjplay168.com/></a>

Comment posted by DavidBuith, 08/12/2022 at 4:33pm (UTC):
<a href=http://www.sendyo.co.kr></a>

Comment posted by Wrcjemove, 08/12/2022 at 5:03pm (UTC):
viagra singapore pharmacy <a href="https://zenviagrok.com/ ">viagra tablets online</a> viagra canada online https://zenviagrok.com/

Comment posted by traviscx2, 08/12/2022 at 10:35pm (UTC):
Best Nude Playmates & Centerfolds, Beautiful galleries daily updates
http://sexygirlstyle.kikteens.xblognetwork.com/?mariah

porn to downlode daily new porn clip free porn mmf bi selfsuck free young and abuhsed porn videos porn written


Comment posted by ThomasBI, 08/13/2022 at 12:21am (UTC):
http://www.wz114.cc/home.php?mod=space&uid=18351&do=profile
http://wiki.natlife.ru/index.php?title=Ч ЧўЧЁЧ•ЧЄ ЧњЧ™Ч•Ч•Ч™ Ч‘ЧЄЧњ ЧђЧ‘Ч™Ч‘
http://shaydo.net/index.php?subaction=userinfo&user=ikovepo
http://bbs.o2jam.cc/home.php?mod=space&uid=1401919
http://zupic.ru/index.php?subaction=userinfo&user=usyxifi

Comment posted by francispq18, 08/13/2022 at 1:22am (UTC):
Girls of Desire: All babes in one place, crazy, art
http://noteeusername-chobits-ending.hotnatalia.com/?darlene

catheter porn tubes mark davies porn star vintage porn comic omar sauna porn poker debt porn


Comment posted by rheanc69, 08/13/2022 at 1:24am (UTC):
Daily updated suprr sexy photo galleries
http://asiananimeporn.hotnatalia.com/?america

2 guys 2 girls porn indian porn movie calcutta couple suhagraat free no porn filters gauge porn myspace fucked toon porn


Comment posted by QBJason, 08/13/2022 at 4:51am (UTC):
https://banzou.hk/home.php?mod=space&uid=55693&do=profile
http://www.iroids.com/forums/member.php?u=152849
http://xianham.com/home.php?mod=space&uid=157069&do=profile
http://rmapo.ru/index.php?subaction=userinfo&user=ewerosi
http://chive714.s12.xrea.com/joyful/joyful.cgi

Comment posted by genewm4, 08/13/2022 at 6:37am (UTC):
Enjoy daily galleries
http://besser.syd-barrett.iggy.instasexyblog.com/?araceli

betty spanks native american porn metecafe srah michiele gellar porn preganant porn porn stars at comicon russion granny porn


Comment posted by samanthagr16, 08/13/2022 at 6:39am (UTC):
Enjoy our scandal amateur galleries that looks incredibly dirty
http://phim.hrntai.aborigenes.sexyico.com/?victoria

12 inches dick porn thick girl porn tube free downloadable blonde petite porn movies red ranger porn tiffany raine porn


Comment posted by HUBrandon, 08/13/2022 at 6:40am (UTC):
http://ontv.su/index.php?subaction=userinfo&user=ibowiry
http://ict.ivfan.com/home.php?mod=space&uid=177904
http://bet308.com/home.php?mod=space&uid=151829
http://liga58.ru/index.php?subaction=userinfo&user=ijyjipi
http://gundeminfo.az/index.php?subaction=userinfo&user=iqaho

Comment posted by Eiatairm, 08/13/2022 at 10:10am (UTC):
buy sildenafil online <a href="https://viagrjin.com/ ">viagra online canada mastercard</a> online pharmacy viagra australia https://viagrjin.com/

Comment posted by katherynkm69, 08/13/2022 at 10:42am (UTC):
Girls of Desire: All babes in one place, crazy, art
http://sweetjennyporn.danexxx.com/?angelica

porn video paris hilton couple joined porn free nurse sex porn free porn buety 3d porn images toon


Comment posted by AOJason, 08/13/2022 at 11:08am (UTC):
http://kevinlearn.xyz/home.php?mod=space&uid=164366
https://horoshava.ru/forum/user/22043/
http://na-ufu.ru/index.php?subaction=userinfo&user=yluvoryd
http://5axn.com/home.php?mod=space&uid=325570
http://bbs.zsby0943.com/home.php?mod=space&uid=126512

Comment posted by triciagv3, 08/13/2022 at 11:49am (UTC):
Sexy pictures each day
http://cochonne-see.food.photo.relayblog.com/?jayden

free video porn lesbian mobile real player porn videos jhon smith porn porn sex private teacher movie ghetto lesbian porn


Comment posted by claudineil1, 08/13/2022 at 12:08pm (UTC):
Browse over 500 000 of the best porn galleries, daily updated collections
http://freetubepornm4v.danexxx.com/?aria

porn from chile porn amputees pregnaunt preggo porn free search for history of porn porn video masturbation amateur teen


Comment posted by apipisin, 08/13/2022 at 3:52pm (UTC):
<a href=https://freelance.habr.com/projects/228797>
Ўешевый хПстОМг</a>
<a href="
https://impossible-studio.com/best-2022-hosting-rating/">
хПстОМгО тПп</a>

Comment posted by Ntceruike, 08/13/2022 at 7:17pm (UTC):
cialis manufacturer coupon lilly <a href="https://pocialgo.com/ ">tadalafil over the counter usa</a> buy brand cialis https://pocialgo.com/

Comment posted by MichaelGV, 08/13/2022 at 10:20pm (UTC):
http://www.fande.jp/higashiura/bbs2015/bbs18.cgi
http://imsl.club/index.php?subaction=userinfo&user=ysipydad
http://asiafilm.ru/index.php?subaction=userinfo&user=avahij
http://diva.ua/index.php?subaction=userinfo&user=oqoxe
http://civic.am/index.php?subaction=userinfo&user=opixa

Comment posted by julianneyo18, 08/13/2022 at 10:23pm (UTC):
Young Heaven - Naked Teens & Young Porn Pitcures
http://montara.amandahot.com/?estrella
aeriel cartoon porn sexy teen porn tube best free lesbian porn movies skinny petite women porn streaming porn androidComment posted by earlinens1, 08/13/2022 at 10:40pm (UTC):
My new hot project|enjoy new website
http://blondssexy.instakink.com/?erika

king paul interracial porn maria wwe playboy porn teeg porn riley mason porn free lace porn pics


Comment posted by vidolegus, 08/13/2022 at 11:45pm (UTC):
<a href="https://zooporno.video/">зППпПрМП</a>
<a href="https://zooporno.video/">зПП пПрМП</a>
<a href="https://zooporno.video/">пПрМП с жОвПтМыЌО</a>

Comment posted by KevinWH, 08/14/2022 at 12:59am (UTC):
http://lll.s13.xrea.com/kbbs/bbs.cgi
http://pax.nichost.ru/forum/view_profile.php?UID=98600
http://zhouyi68.com/home.php?mod=space&uid=680821
http://pcmdaily.com/profile.php?lookup=155430
http://twelves.s34.xrea.com/cgi/aska/aska.cgi

Comment posted by MichealIH, 08/14/2022 at 1:51am (UTC):
http://rtbu.ru/index.php?subaction=userinfo&user=imekod
https://chaomianzhu.cn/home.php?mod=space&uid=355600
http://lt.turangke.com/home.php?mod=space&uid=246556
https://tnb.life/space-uid-28797.html
http://mpxcx.xadyrc.com/home.php?mod=space&uid=13228

Comment posted by Vizpar, 08/14/2022 at 2:39am (UTC):
<a href=https://oskogneypor.ru/fireclay-brick-shasb> </a> <a href=https://oskogneypor.ru/alumina-cement-cement> </a>

https://oskogneypor.ru/fireclay-brick-shasb

Comment posted by kayix1, 08/14/2022 at 3:51am (UTC):
New super hot photo galleries, daily updated collections
http://amandahot.com/?keely

full free porn movie online my sexy mom porn brunette bride porn migit porn videos hot lesbian porn video


Comment posted by Tdwazo, 08/14/2022 at 6:12am (UTC):
sildenafil india <a href="https://xsildenafilp.com/">viagra mail order</a> buy tadalafil 10mg pills

Comment posted by Donaldbox, 08/14/2022 at 1:49pm (UTC):


Comment posted by cliftonuq1, 08/14/2022 at 3:40pm (UTC):
College Girls Porn Pics
http://frrlesbianpornredgranite.sexjanet.com/?kasey
miley cyrus porn pic indian free porn videos tentacle comic porn porn message boards filipina forced facials pornComment posted by abakanlop, 08/14/2022 at 4:12pm (UTC):
<a href=>
ИМЎОвОЎуалкО г АбакаМ</a>
<a href="
http://www.maxer.url.tw/bbs01/home.php?mod=space&uid=67609">
ПутаМы г АбакаМ</a>

Comment posted by eloiserj60, 08/14/2022 at 6:16pm (UTC):
Browse over 500 000 of the best porn galleries, daily updated collections
http://lesbian.lovers.instakink.com/?kailee

abuse her porn eskimo pussy porn video free porn 2010 web chat porn longest porn clips


Comment posted by franceszf16, 08/14/2022 at 9:26pm (UTC):
Sexy photo galleries, daily updated pics
http://nudeboysporngreencastle.alypics.com/?abigayle
angenlina jolie porn teen amai liu porn tube south africa porn video free fll length porn movies free extreme object insertion porn onlineComment posted by RichardToink, 08/15/2022 at 3:08am (UTC):
<a href=https://cabana-de-inchiriat.ro>cabana de inchiriat</a>
cabana-de-inchiriat.ro este o platforma de listare a cabanelor, gratuita si fara comisioane. Rezervarea este facuta direct cu propietarul, fara intermediari! Cazare la munte, la mare, toata romania.

Comment posted by rheawl2, 08/15/2022 at 7:55am (UTC):
Sexy photo galleries, daily updated collections
http://german.valleybbwpissingporn.alexysexy.com/?annika
dog fucks women porn netdevil porn porn french chauffeur free mfm porn vids porn star aubrey jamesComment posted by Unilokcon, 08/15/2022 at 8:27am (UTC):
ЌешкО пПлОэтОлеМПвые
<a href=http://gals-plast.ru/>https://gals-plast.ru</a>

Comment posted by theodoreqm69, 08/15/2022 at 11:06am (UTC):
New sexy website is available on the web
http://marketapornstar.fetlifeblog.com/?ashleigh

good porn pic the best pay sites porn 100 free teen porn raunchy free mature forced sex porn videos horse fuck shitting girls mouth porn


Comment posted by Boolff, 08/15/2022 at 12:41pm (UTC):
ivermectin 3 mg online <a href="https://mebendazolel.com/">mebendazole 100mg generic</a> order retin cream without prescription

Comment posted by Donaldbox, 08/15/2022 at 2:34pm (UTC):


Comment posted by WillardDaW, 08/15/2022 at 2:45pm (UTC):


Comment posted by DavidBuith, 08/15/2022 at 3:50pm (UTC):


Comment posted by LuisAQ, 08/15/2022 at 5:44pm (UTC):
http://118.25.215.233/xpcfs/home.php?mod=space&uid=457726
http://www.ahuazykj.com/shlf/home.php?mod=space&uid=9957
https://www.talk987.com/home.php?mod=space&uid=329926
http://webmasterticaret.com/index.php?qa=user&qa_1=iwyzad
http://ddininder.com/home.php?mod=space&uid=44245

Comment posted by casino siteleri, 08/15/2022 at 7:24pm (UTC):
casino siteleri

Comment posted by JodyYZ, 08/15/2022 at 7:38pm (UTC):
https://iegygc.com/home.php?mod=space&uid=547593
http://www.chenapp.com/chrome/notebook/index#submit
http://oir.spb.ru/index.php?subaction=userinfo&user=uxady
http://www.lighttoguideourfeet.com/member.php?u=527137
http://hd0752.free.fr/home.php?mod=space&uid=319915

Comment posted by lourdesll60, 08/15/2022 at 11:52pm (UTC):
Young Heaven - Naked Teens & Young Porn Pictures
http://new.albany.swingers.porn.miyuhot.com/?kate
avoiding porn for christians nylon bodystocking porn pics alexadra porn chikas porn free young gay porn videoComment posted by artas999 , 08/16/2022 at 1:59am (UTC):
RedTube is yours - your Home of videos Porno. Unless I'm not conscious of their existence; you will not find any higher sex tube websites for a protected fap session than these places filled with pornography movies. That's additionally the explanation why you don't see any annoying commercials on my web site. With nearly 20 years of expertise, supplying the globe with each attainable type of free porn you'll have the ability to think about.

https://pornisfunny.com
https://sexcoinforum.org

Comment posted by barbaragv11, 08/16/2022 at 4:54am (UTC):
Browse over 500 000 of the best porn galleries, daily updated collections
http://porn.homeacre.lyndora.miaxxx.com/?addison
free youngest movie porn easy free adult porn draenie porn cartoon porn sex movie free anna nicole smith porn xxxComment posted by lessieuu3, 08/16/2022 at 6:04am (UTC):
New super hot photo galleries, daily updated collections
http://ben10porn.bloglag.com/?monica

porn models stripping screaming eagle porn dominatrrix porn free teen gay porn online view teen porn youtube


Comment posted by Afxxamala, 08/16/2022 at 6:58am (UTC):
canadian pharmacy viagra generic <a href="https://mgpharmmg.com/ ">ativan canada pharmacy</a> costco pharmacy hours https://mgpharmmg.com/Add comment to this page:
Your Name:
Your message:

 
  (58)visits  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free