www.GrAnIt-BoSsI.pAgE.Tl
  kode per telefona
 
 
   
  Kode per telefona
 

NOKIA
Kodet për Nokia 3210 - 5110 - 6110
1.për të mesuar IMEI e telefonit tuaj formoni * # 0 6 #
2.për të mesuar versionin e softwarit të telefonit tuaj formoni numrin * # 0 0 0 0 #
3.për të mesuar daten e prodhimit,numrine serise, dhe daten e fundit të riparimit (nese ka) të telefonit tuaj formoni numrin qe vijon * # 9 2 7 0 2 6 8 9 #
4.për të rritur kualitetin e kerkimit( por shkurton jeten e baterise) formoni * 3 3 7 0 # . për ta mbyllur # 3 3 7 0 #
5.për të ulur kualitetin e kerkimit( rritet jeta e baterise) formoni * 4 7 2 0 # . për ta mbyllur formoni # 4 7 2 0 #

Kodet për Nokia 6150
1.për të mesuar IMEI e telefonit tuaj formoni * # 0 6 #
2.për të mesuar versionin e softwarit të telefonit tuaj formoni numrin * # 0 0 0 0 #
3. *#746025625# - [*#sim0clock#]
Nese deshironi mund ta mbyllni Sim Clock e cila zvogelon humbjen e energjise se baterise. Nuk punon ne versionin 4.59 .
4. *#92702689 - [*#var0anty#]
Mund të mesoni kodin e garanitise të celularit tuaj... Mund të shikoni menune me poshte..
Menuja:
1. Shikoni serine e telefonit
2. Shikoni datene prodhimit (psh. 0997)
3. Shikoni daten e fundit të modifikimit
4. të gjith numerat,pictures,zilet ne telefonin tuaj mundi transferoni ne një telefon tjeter.
*3370# mbasi të jete mbyllur telefoni, EFR është ne gjendje aktife, e cila ben qe të dalin tingujt EFR me të qarte por harxhon baterine me shumë se sa normalja. Jep 5% me shumë nga koha e foljes.
#3370# mbasi të jete fikur telefoni, EFR mbyllet.
*4720# mbasi të jete mbyllur telefoni, HRC është ne gjendje aktife,kjo ben qe zerate HRC të dalin m?me pak kaulitet,mirepo e harxhon me pak baterine nga normalja.
#4720# mbasi të ejte mbyllur telefoni,e mbyll HRC ..
një rruge interesante për ta mbyllur telefonin.
Ne disa telefona jep mesazh të gabuar,atehere nuk mund ta perdorni kete kod.
Shkoni ne menune (Calendar) (menu -
Make note / reminder
Shkruani dicka të kutia
Shtypni butonin e fshirjes derisa të keni fshire çdo gje qe patet shkruar.
Pastaj shtypni butonin back..
Shtypni 0.
Futni 4 numera(1234 për shembull)
Shtypni dy here poshte butonin OK
Tani futni 6 numera dhe shtypni butonin e gjelber "Butoni i kerkimit".
Prisni pak dhe telefoni do të jape sinjal dhe papritmas do të fiket...
Nuk punon ne versionet V5.20 20-09-99 NSM-1

Kodet për Nokia 8810

1.për të mesuar IMEI e telefonit tuaj formoni * # 0 6 #
2.për të mesuar versionin e softwarit të telefonit tuaj formoni numrin * # 0 0 0 0 #

3. *#746025625# - [*#sim0clock#]
Nese deshironi mund ta mbyllni Sim Clock e cila zvogelon humbjen e energjise se baterise. Nuk punon ne versionin 4.59

4. *#92702689 - [*#var0anty#]
Mund të mesoni kodin e garanitise të celularit tuaj... Mund të shikoni menune me poshte..
Menuja:
1. Shikoni serine e telefonit
2. Shikoni datene prodhimit (psh. 0997)
3. Shikoni daten e fundit të modifikimit
4. të gjith numerat,pictures,zilet ne telefonin tuaj mundi transferoni ne një telefon tjeter.

*3370# mbasi të jete mbyllur telefoni, EFR është ne gjendje aktife, e cila ben qe të dalin tingujt EFR me të qarte por harxhon baterine me shumë se sa normalja. Jep 5% me shumë nga koha e foljes.
#3370# mbasi të jete fikur telefoni, EFR mbyllet.
*4720# mbasi të jete mbyllur telefoni, HRC është ne gjendje aktife,kjo ben qe zerate HRC të dalin m?me pak kaulitet,mirepo e harxhon me pak baterine nga normalja.
#4720# mbasi të ejte mbyllur telefoni,e mbyll HRC

NOKIA
IMEI number: * # 0 6 #
Software version: * # 0 0 0 0 # or * # 9 9 9 9 #
Simlock info: * # 9 2 7 0 2 6 8 9 #
Enhanced Full Rate: * 3 3 7 0 # [ # 3 3 7 0 # off]
Half Rate: * 4 7 2 0 #
Provider lock status: # p w + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + 1
Network lock status: # p w + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + 2
Provider lock status: # p w + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + 3
SimCard lock status: # p w + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + 4

Oxygen Ringtone Workshop for Nokia phones
Works under Microsoft Windows'95, '98, Windows NT, Windows ME, Windows 2000 and Windows XP operating systems family and supports FBUS cable or Infrared connection. This program is freeware.
DL:

Codet e celularit Sony
Kodet e Sony CMD-Z 1:
formo *#06# të shikosh IMEI
versioni Software dhe daten e prodhimit : Press # 8377466 # (#version#)
Sony CMDX 1000
tregon Software date : Remove your SIM Card, dhe pastaj : * # 06 #
dhe pastaj press:
[left softkey]
To enter Monitor Mode on Netvork Option menu:
Menu
9 (Phone Options)
7 (Phone Status)
[Left Display Button] (left MENU key) 7684666 [HangUp Button] (Red HandSet key)
Some characters explained
* activate
** register and activate
*# check status
# unregister
## unregister and deactivate
Call barring
**33*code# Activate barr all outgoing calls (for code see "Safety" above)
#33*code# Deactivate barr all outgoing calls
*#33# Check status of barr all outgoing calls
**330*code# Activate barr all calls
#330*code# Deactivate barr all calls
*#330*code# Check status of barr all calls
**331*code# Activate barr all outgoing international calls
#331*code# Deactivate barr all outgoing international calls
*#331*code# Check status of barr all outgoing international calls
**332*code# Activate barr all outgoing international calls except home country
#332*code# Deactivate barr all outgoing international calls except home country
*#332*code# Check status of barr all outgoing international calls except home country
**333*code# Activate barr all outgoing calls
#333*code#
Kodet për SAGEM :
*# Komandat
*#06# numri i IMEI
*#30# për të pare ID qe ka ardhur
*#31# -//- ID qe ka ikur
*#33# ben inaktife butonin e thirrjes
*#35# ben aktife -//-
*#43# vonesae thirrjes
*#100# ju tregon numrin tuaj të telefonit
*#101# DHLRU1 ?me falni po kete nuk e di se çfarë është?
*#102# informata e dergimit
*#103# Koha qe jeni
*#147#Numri i fundit qe ju ka marrur
*#1345# Kjo është për të pare se sa kohë dhe sa kredi ja kane marre bisedimet .

çfarë është numri IMEI?:
IMEI është numri i serise qe ka telefoni juaj .Nese telefoni juaj është i vjedhur ne saje të ketij numri musn të behet e ditur. Biles nese telefoni juaj është vjedhur jashte shtetit ne baze të ketij numri mesohet se ne çfarë qyeteti dhe cafre karte është duke u perdorur ne keto momente. Hapeni telefonin tuaj formoni kodet * # 0 6 # . Numri qe ka dale është IMEI juaj. Kur mund të ju hyje juve ne punë kjo? Le të themi se jeni duke blere një telefon second hand .(biles mund të ju shesin një telefon të vjedhur duke ua treguar ate juve sikur është prodhim 0).
Kpntrolloni numrin serise qe është ne kutine telefonit qe ju ka dhene shitesi me numrin qe gjetem.
Nese numrat nuk jane të njejte menjehere njoftoni policine pasi ai telefone shte i vjedhur ...


Samsung
*2767*688# = Unlocking Code
*#8999*8378# = All in one Code
*#4777*8665# = GPSR Tool
*#8999*523# = LCD Brightness
*#8999*3825523# = External Display
*#8999*377# = Errors
#*5737425# = JAVA Something{I choose 2 and it chrashed}][/b]
*#2255# = Call List
#*536961# = Java Status Code
#*536962# = Java Status Code
#*536963# = Java Status Code
#*53696# = Java Status Code
#*1200# = AFC DAC Val
#*1300# = IMEI
#*1400# = IMSI
#*2562# = FRAGE White for 15 secs than restarts.
#*2565# = Check Blocking
#*3353# = Check Code
#*3837# = FRAGE White for 15 secs than restarts.
#*3849# = FRAGE White for 15 secs than restarts.
#*3851# = FRAGE White for 15 secs than restarts.
#*3876# = FRAGE White for 15 secs than restarts.
#*7222# = Operation Typ (Class C GSM)
#*7224# = I Got !! ERROR !!
#*7252# = Oparation Typ (Class B GPRS)
#*7271# = Multi Slot (Class 1 GPRS)
#*7274# = Multi Slot (Class 4 GPRS)
#*7276# = Dunno
#*7337# = EEPROM Reset (Unlock and Resets Wap Settings)
#*2787# = CRTP ON/OFF
#*3737# = L1 Dbg data
#*5133# = L1 Dbg data
#*7288# = GPRS Attached
#*7287# = GPRS Detached
#*7666# = SrCell Data
#*7693# = Sleep Act/DeAct (Enable or Disable the Black screen after doing nothing for a while)
#*7284# = Class : B,C or GPRS
#*2256# = Calibration Info
#*2286# = Battery Data
#*2527# = GPRS Switching (set to: class 4, class 8, class 9 or class 10)
#*2679# = Copycat feature (Activate or Deactivate)
#*3940# = External loop test 9600 bps
#*4263# = Handsfree mode (Activate or Deactivate)
#*4700# = Half Rate (Activate or Deactivate)
#*7352# = BVMC Reg value
#*8462# = Sleeptime
#*2558# = Time ON
#*3370# = EFR (Activate or Deactivate)
#*3941# = External looptest 115200 bps
#*5176# = L1 Sleep
#*7462# = SIM phase
#*7983# = Voltage/Frequenci (Activate or Deactivate)
#*7986# = Voltage (Activate or Deactivate)
#*8466# = Old time
#*2255# = Call FRAGE
#*5187# = L1C2G trace (Activate or Deactivate)
#*5376# = FRAGE White for 15 secs than restarts.
#*6837# = Official Software Version
#*7524# = KCGPRS
#*7562# = LOCI GPRS
#*7638# = RLC allways open ended TBF (Activate or Deactivate)
#*7632# = Sleep mode Debug
#*7673# = Sleep mode RESET
#*2337# = Permanent Registration Beep
#*2474# = FRAGE
#*2834# = Audio Path
#*3270# = DCS support (Activate or Deactivate)
#*3282# = Data (Activate or Deactivate)
#*3476# = EGSM (Activate or Deactivate)
#*3676# = Flash volume formated
#*4760# = GSM (Activate or Deactivate)
#*4864# = Dunno doesn't work on newer versions
#*5171# = L1P1
#*5172# = L1P2
#*5173# = L1P3
#*7326# = Accessory (I got Vibrator)
#*7683# = Sleep variable (
#*7762# = SMS Brearer CS (Activate or Deactivate)
#*8465# = Time in L1
#*9795# = wtls key
#*2252# = Current CAL
#*2836# = AVDDSS Management (Activate or Deactivate)
#*3877# = Dump of SPY trace
#*7728# = RSAV done# (Everything went to standart but nothing was deleted)
#*2677# = ARM State (None or Full Rate)
*#8999*636# = Have no clue what it is, i see 20 lines
*#9999# = Software version
*#8999*8376263# = HW ver, SW ver and Build Date
*#8888# = HW version
*#8377466# = Same HW/SW version thing
*#7465625# = Check the locks
*7465625*638*Code# = Enables Network lock
#7465625*638*Code# = Disables Network lock
*7465625*782*Code# = Enables Subset lock
#7465625*782*Code# = Disables Subset lock
*7465625*77*Code# = Enables SP lock
#7465625*77*Code# = Disables SP lock
*7465625*27*Code# = Enables CP lock
#7465625*27*Code# = Disables CP lock
*7465625*746*Code# = Enables SIM lock
#7465625*746*Code# = Disables SIM lock
*7465625*228# = Activa lock ON
#7465625*228# = Activa lock OFF
*7465625*28638# = Auto Network lock ON
#7465625*28638# = Auto Network lock OFF
*7465625*28782# = Auto subset lock ON
#7465625*28782# = Auto subset lock OFF
*7465625*2877# = Auto SP lock ON
#7465625*2877# = Auto SP lock OFF
*7465625*2827# = Auto CP lock ON
#7465625*2827# = Auto CP lock OFF
*7465625*28746# = Auto SIM lock ON
#7465625*28746# = Auto SIM lock OFF
*2767*3855# = E2P Full Reset
*2767*2878# = E2P Custom Reset
*2767*927# = E2P Wap Reset
*2767*226372# = E2P Camera Reset
#*6420# = MIC Off
#*6421# = MIC On
#*6422# = MIC Data
#*6428# = MIC Measurement
#*3230# = Trace enable and DCD disable
#*3231# = Trace disable and DCD enable
#*3232# = Current Mode
#7263867# = RAM Dump (On or Off)
*2767*49927# = Germany WAP Settings
*2767*44927# = UK WAP Settings
*2767*31927# = Netherlands WAP Settings
*2767*420927# = Czech WAP Settings
*2767*43927# = Austria WAP Settings
*2767*39927# = Italy WAP Settings
*2767*33927# = France WAP Settings
*2767*351927# = Portugal WAP Settings
*2767*34927# = Spain WAP Settings
*2767*46927# = Sweden WAP Settings
*2767*380927# = Ukraine WAP Settings
*2767*7927# = Russia WAP Settings
*2767*30927# = GREECE WAP Settings
*2767*73738927# = WAP Settings Reset
*2767*49667# = Germany MMS Settings
*2767*44667# = UK MMS Settings
*2767*31667# = Netherlands MMS Settings
*2767*420667# = Czech MMS Settings
*2767*43667# = Austria MMS Settings
*2767*39667# = Italy MMS Settings
*2767*33667# = France MMS Settings
*2767*351667# = Portugal MMS Settings
*2767*34667# = Spain MMS Settings
*2767*46667# = Sweden MMS Settings
*2767*380667# = Ukraine MMS Settings
*2767*7667#. = Russia MMS Settings
*2767*30667# = GREECE MMS Settings
*335# = Delete all MMS Messages
*663867# = Dump Mm file
#*536961# = WAPSAR enable / HTTP disable
#*536962# = WAPSAR disable / HTTP enable
#*536963# = Serial eable / Others disable
#*53696# = Java Download Mode
#*5663351# = Wap Model ID [Your Model]
#*5663352# = Wap Model ID [SEC-SGHXXXX/1.0]
#*566335# = Wap Model ID [SEC-SGHXXXX/1.0]
*2767*66335# = Check on which model it is
*2767*7100# = SEC-SGHS100/1.0
*2767*8200# = SEC-SGHV200/1.0
*2767*7300# = SEC-SGHS300/1.0
*2767*7650# = Nokia7650/1.0
*2767*2877368# = Reset WAP Model ID to standartSiemens:
C25
Secret Codes
SP unlock *#0003*(secret code 8 digits)#
*#0606# shows you Secret Code, but only without SIM Card.
*#06# for checking the IMEI (International Mobile Equipment Identity)
Resets language to automatic selection : * # 0000 # then Green button
Pin Out (electrical connections)
1- GND
2- SB
3- POWER
4- NC
5- TX
6- RX
7- CLOCK
8- DATA
9- GND MIC
10- HF MIC
11- AUDIO
12- GND AUDIO


S25
SP unlock *#0003*(secret code 8 digits)#
*#0606# shows you Secret Code, but only without SIM Card.
*#06# for checking the IMEI (International Mobile Equipment Identity)
Resets language to automatic selection : * # 0000 # then Green button

S25, M35, S35, C35

SP unlock *#0003*(secret code 8 digits)#
*#0606# shows you Secret Code, but only without SIM Card.
*#06# for checking the IMEI (International Mobile Equipment Identity)
Resets language to automatic selection : * # 0000 # then Green button

Siemens S1 Secret Codes

SP unlock *#0003*(secret code 8 digits)#
*#06# for checking the IMEI (International Mobile Equipment Identity)
Tetris
Power on phone and enter PIN. before phone has locked onto network, F9, send own number, hit right button, hit 9. left is 2, right is 8, rotate is 5, and drop is 4.
Monitor Mode
1. Menu
2. 9 (Phone Options)
3. 7 (Phone Status)
4. Left Display Button (left MENU key)
5. 5553756
6. HangUp Button (Red HandSet key)
Now "Monitor" should appear at the bottom of the Network Options menu. Pressing the right Display Button when in monitor mode will show a list of the six cells with the strongest signals. Test Mode Indicators: (* = only available when call in progress )
CH Channel Number
RX Signal Strength (dB)
N NCC (Color Code)
B BCC (Color Code)
CI Cell ID (in Hex)
C1+ how long before phone does forced hand over. (see RX and RXAM)
LAI Location Area Identity. Display Network ID code (42F010 = 240.01) and MSC
TXPWR Transmit Power (dB)
RXAM Reeceive signal strength cut-off point
TS* Time Slot Number
TA* Timing Advance. Distance from tower in Km * 2
PL* Power Level
Power Table
PL: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
dB: 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13
Watts: 2 1.3 .8 .5 .3 .2 .13 .08 .05 .03 .02
LF* C1 value with continuous transmisson from tower
LS* C1 Value with discontinuous tranmission from tower
QF* Bit Error Rate with continuous transmission from tower
QS* Bit Error Rate with discontinuous transmission from tower
BER (bit error rate) table
QF/QS register: 0 1 2 3 4 5 6 7
% of bit sent: 0.2 0.8 0.4 1.6 3.2 6.4 12.8 25.6
Tips and tricks
Nice Sunset in the display. Siemens S3 or younger
In the Telephone Book in the section own numbers, first position you have to type in +12022243121 (Number of the Capitol in Washington DC) and save it without a name. Then open this telephone book again do so as you like to change the number but leave the modus without changing anything. A nice Sundown will be shown in the display.
Pin Out
1- GND
2- SB
3- POWER
4- NC
5- TX
6- RX
7- CLOCK
8- DATA
9- GND MIC
10- HF MIC
11- AUDIO
12- GND AUDIO
Siemens S3 / S3 Secret Codes

SP unlock *#0003*(secret code 8 digits)#
*#06# for checking the IMEI (International Mobile Equipment Identity)
Tetris
Power on phone and enter PIN. before phone has locked onto network, F9, send own number, hit right button, hit 9. left is 2, right is 8, rotate is 5, and drop is 4.
Monitor Mode
1. Menu
2. 9 (Phone Options)
3. 7 (Phone Status)
4. Left Display Button (left MENU key)
5. 5553756
6. HangUp Button (Red HandSet key)
Now "Monitor" should appear at the bottom of the Network Options menu. Pressing the right Display Button when in monitor mode will show a list of the six cells with the strongest signals. Test Mode Indicators: (* = only available when call in progress )
CH Channel Number
RX Signal Strength (dB)
N NCC (Color Code)
B BCC (Color Code)
CI Cell ID (in Hex)
C1+ how long before phone does forced hand over. (see RX and RXAM)
LAI Location Area Identity. Display Network ID code (42F010 = 240.01) and MSC
TXPWR Transmit Power (dB)
RXAM Reeceive signal strength cut-off point
TS* Time Slot Number
TA* Timing Advance. Distance from tower in Km * 2
PL* Power Level
Power Table
PL: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
dB: 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13
Watts: 2 1.3 .8 .5 .3 .2 .13 .08 .05 .03 .02
LF* C1 value with continuous transmisson from tower
LS* C1 Value with discontinuous tranmission from tower
QF* Bit Error Rate with continuous transmission from tower
QS* Bit Error Rate with discontinuous transmission from tower
BER (bit error rate) table
QF/QS register: 0 1 2 3 4 5 6 7
% of bit sent: 0.2 0.8 0.4 1.6 3.2 6.4 12.8 25.6
Unlock Siemens S3(Not S3 COM)
(For advanced users only)
At addresses 0D8 to 0DD the phones code is stored. To read the code swap nibbles stored at addresses from 0DA to 0DD. Error counter is at 0D9. To clear the Phone Code write at addresses from 0D8 to 0DD: 00, 00, FF, FF, FF, FF.
Siemens S3 comfort
Show IMEI code: * # 06 #
MONITOR MODE
The Siemens S3 Com series have a Monitor mode that can be activated directly from the standard user keypad. In order to activate this mode, you must enter the special access code currently programmed into the phone.
TO ACTIVATE MONITOR MODE
1. Turn the phone on.
2. Enter the PIN access code on press OK. (Only if is enabled).
3. Press Menu. (Left top button).
4. Press 9. (Phone Options).
5. Press 8. (Phone Status) (May be button 7 in some phones).
6. You may see your IMEI Number
7. Left Display Button (Top left MENU key).
8. 7684666
9. HangUp Button. (Red HandSet key).
Note: Monitor should appear now at the bottom of the Network Options menu.
MONITOR MODE TOGGLE
Pressing the right Display Button when in monitor mode will toggle into 1 and 2 modes
Tips and tricks
Nice Sunset in the display. Siemens S3 or younger
In the Telephone Book in the section own numbers, first position you have to type in +12022243121 (Number of the Capitol in Washington DC) and save it without a name. Then open this telephone book again do so as you like to change the number but leave the modus without changing anything. A nice Sundown will be shown in the display.
Pin Out
1- GND
2- SB
3- POWER
4- NC
5- TX
6- RX
7- CLOCK
8- DATA
9- GND MIC
10- HF MIC
11- AUDIO
12- GND AUDIO

Siemens S4 / S4 Power Secret Codes
SP unlock *#0003*(secret code 8 digits)#
*#06# for checking the IMEI (International Mobile Equipment Identity)
MONITOR MODE
The Siemens S4 series also haves a Monitor mode that can be activated directly from the standard user keypad. In order to activate this mode, you must enter the special access code currently programmed into the phone.
TO ACTIVATE MONITOR MODE
1. Menu
2. 9 (Phone Options)
3. 7 (Phone Status)
4. Left Display Button (left MENU key)
5. 7684666
6. HangUp Button (Red HandSet key)
Now "Monitor" should appear at the bottom of the Network Options menu. Pressing the right Display Button when in monitor mode will show a list of the six cells with the strongest signals. Test Mode Indicators: (* = only available when call in progress )
Unlock Siemens S4
(For advanced users only)
At addresses 0D8 to 0DD the phones code is stored. To read the code swap nibbles stored at addresses from 0DA to 0DD. Error counter is at 0D9. To clear the Phone Code write at addresses from 0D8 to 0DD: 00, 00, FF, FF, FF, FF.
Pin Out
1- GND
2- SB
3- POWER
4- NC
5- TX
6- RX
7- CLOCK
8- DATA
9- GND MIC
10- HF MIC
11- AUDIO
12- GND AUDIO Siemens S25, M35, S35, C35 Secret Codes
SP unlock *#0003*(secret code 8 digits)#
*#0606# shows you a big Hexadecimal Code, but only without SIM Card.
*#06# for checking the IMEI (International Mobile Equipment Identity)
Resets language to automatic selection : * # 0000 # then Green button
S25
*#00(International prefix code of the country)# you get the language of that country (if supported)
e.g.: *#0039# switches to Italian language, *#0044# or *#001# switches to English
S35i
Fullscreen for WAP
Connected to the Internet, press twice right button (the one for recording) and all the status lines, one up of the screen and two on the bottom of the screen, WILL DISAPPEAR !!!! So, you can use the whole screen for browsing the internet !!! Press again the button the lines will appear
The last comments on this page:
Comment posted by kovry_Tar, 09/18/2023 at 11:02pm (UTC):
<a href=https://detskie-kovry-1.ru/>кПвер в Ўетскую купОть</a>

Comment posted by vpfpar, 09/19/2023 at 1:18am (UTC):
<a href=https://mtw.ru/cod2> </a> <a href=https://mtw.ru/vds>vps </a>

https://mtw.ru/vds-plesk tower

Comment posted by Michaelarimb, 09/19/2023 at 5:05am (UTC):


Comment posted by Raymondfluth, 09/19/2023 at 5:35am (UTC):


tombak118

Comment posted by Raymondfluth, 09/19/2023 at 6:15am (UTC):
<a href=https://tombak188.com>tombak188</a>
tombak188

Comment posted by Michaelarimb, 09/19/2023 at 8:54am (UTC):
<a href=https://rikvipp.fun/>rikvip</a>

Comment posted by Stanleyelirl, 09/19/2023 at 10:56pm (UTC):


Comment posted by casino_Sok, 09/20/2023 at 12:21am (UTC):
<a href=https://www.reverbnation.com/domilinkin/press>grand казОМП бПМусы</a>

Comment posted by Vineri_piEa, 09/20/2023 at 5:06am (UTC):
ПрПЎуЌаММая сПвЌестМая рабПта Ўля прПОзвПЎОтеля ЌешкПв Ўля стрПОтельМПгП ЌусПра
ЌешкО Ўля стрПОтельМПгП ЌусПра <a href=http://propack56.ru/>ЌешкО Ўля стрПОтельМПгП ЌусПра Пт прПОзвПЎОтеля</a>.

Comment posted by Wrbths, 09/20/2023 at 5:19am (UTC):
order provigil without prescription <a href="https://pronlinenil.com/">buy modafinil for sale</a> purchase prednisone generic

Comment posted by Erdwzs, 09/20/2023 at 7:50am (UTC):
buy omnicef generic <a href="https://chlodinir.shop/">omnicef cost</a> order generic lansoprazole 15mg

Comment posted by FloydTah, 09/20/2023 at 3:52pm (UTC):
<a href=https://taihitclub.bet/>hit club</a>

c bit, sau nhiu ln i tên, cái tên Hitclub chính thc hot ng li vào nm 2018 vi mô hình "ánh bài o nhng bng tin tht". Phng thc hot ng ca sòng bc online này khá "trend", vi giao din và hình nh trong game c cp nht khá bt mt, thu hút ông o ngi chi tham gia.
Cn cnh sòng bc online hit club

Hitclub là mt biu tng lâu i trong ngành game c bc trc tuyn, vi lng tng tác hàng ngày lên ti 100 triu lt truy cp ti cng game.

Vi mt h thng a dng các trò chi c bc phong phú t trò chi mini game (nông tri, bu cua, vòng quay may mn, xóc a mini), game bài i thng ( TLMN, phm, Poker, Xì t), Slot game(cao bi, cá tiên, vua s t, ào vàng) và nhiu hn na, hitclub mang n cho ngi chi vô vàn tri nghim thú v mà không h nhàm chán

Comment posted by tvheute_mt, 09/20/2023 at 11:31pm (UTC):

<a href=https://www.tv-heute-abend.de/>2015 tv heute</a>

Comment posted by tvprog_mt, 09/21/2023 at 1:12pm (UTC):
<a href=https://www.tv-programm-20-15.de/>fernsehprog</a>

Comment posted by demontazh_Lom, 09/21/2023 at 8:22pm (UTC):
РазбПрка ЎПЌа в МПскве О МПскПвскПй ПбластО пПЎ ключ с вывПзПЌ ЌусПра, пПЎрПбМее Ма сайте: <a href=http://avicenna-s.ru/>http://avicenna-s.ru/</a>. СМПс ЎПЌа любПй слПжМПстО пП цеМе Пт 20 тыс. руб. вручМую О спецтехМОкПй.

Comment posted by Williamruita, 09/21/2023 at 11:22pm (UTC):
The oldtubefuck site features a group of mature women who are eager to show off their sexual prowess. They are all naked and their bodies are taut and toned. They are horny and their eyes are glistening with desire. They are not shy about their desires and they are not afraid to get down and dirty. They are experts at giving and receiving pleasure and they are eager to share their skills with their partners. The women are all different in their looks and their personalities, but they all have one thing in common - their insatiable desire for sex. This <a href=https://goo.su/nzJlo3l>oldtubefuck</a> site is a must-watch for anyone who loves mature women and their sexual prowesses.

Comment posted by Trentlam, 09/22/2023 at 12:11am (UTC):
Да, этП вразуЌОтельМый Птвет
IMEI Examine Experts We’ve specialized our site over the years in all sorts of IMEI Check <a href=https://www.gsmchecker.com>check</a> services.

Comment posted by Katiamob, 09/22/2023 at 1:58am (UTC):
Hello!

I want to tell you about my interesting music experience!
I found by chance one project, and i just loved this songs immediately )
Fast Distro Music - a free music distribution service presents many artists with the best hits of electronic music.
If you are a fan of electronic music, then you must have heard of the renowned artist ASPARAGUSproject .
With a passion for composing the best electronic beats, ASPARAGUSproject has made a significant mark in the music industry.
Their latest dance track, "All The Things You Do" is a true testament to their exceptional talent.
"All The Things You Do" is an exceptional dance track that showcases ASPARAGUSproject's versatility and mastery of electronic music.
The song's pulsating beats, addictive synths, and catchy melodies make it an instant classic. From the moment you press play, the rhythm takes over and transports you to a whole new dimension of pure euphoria.
So, if you are ready to dive into an electrifying musical journey, look no further than ASPARAGUSproject and their latest dance track, "All The Things You Do" Get ready to lose yourself in the pulsating beats, soaring melodies, and infectious energy that only ASPARAGUSproject can deliver.
Join the ever-growing community of ASPARAGUSproject fans https://apple.co/46auAfF and experience the best of electronic music today!
You can listen these tracks also here:
https://spoti.fi/3ZigZRs
https://apple.co/3PBwikN

Yes, it is super interesting Project and music!
<a href=https://spoti.fi/468D6fj>top hits</a>
<a href=https://spoti.fi/3ZigZRs>top hits</a>
<a href=https://apple.co/3PBwikN>pop music</a>

Good luck!

Comment posted by Williamlielo, 09/22/2023 at 7:55am (UTC):
<a href=https://asapmarkets.org>asapmarkets.org </a>
Market Darknet asap
Asap Market Darknet
The majority of transactions on the darknet market involve illegal activities. However, it is worth noting that not all goods and services offered on these platforms are illegal. Some vendors may sell legal products or offer services that are not inherently illegal. Nevertheless, the reputation of the darknet market often leads to the assumption that most transactions are illegal in nature.

Comment posted by zyrtec for dogs, 09/22/2023 at 2:28pm (UTC):
<a href="https://med-info-pharm24.top/cetirizine/">side effects of zyrtec</a>

Comment posted by Monicawable, 09/22/2023 at 9:30pm (UTC):
Я счОтаю, чтП Вы ЎПпускаете ПшОбку. Давайте ПбсуЎОЌ. ПОшОте ЌМе в PM, пППбщаеЌся.

Comment posted by ManuelLabob, 09/23/2023 at 3:04am (UTC):

This is nicely said! .
<a href="https://argumentativethesis.com/">writing a thesis</a> strong thesis statement <a href="https://bestmasterthesiswritingservice.com/">example thesis</a> thesis statement
<a href=https://dissertationwritingtops.com/>writing help</a> dissertation writing services reviews <a href=https://helpwritingdissertation.com/>dissertation help</a> what is a phd
cheap essay buy https://bestonlinepaperwritingservices.com

Comment posted by Oscarsven, 09/23/2023 at 5:22am (UTC):
You mentioned this effectively!
<a href=https://bestpaperwritingservice.com/>paper help</a> pay for paper <a href=https://bestonlinepaperwritingservices.com/>custom handwriting paper</a> paper writing service

Comment posted by JamieOveni, 09/23/2023 at 10:24am (UTC):
<a href=https://onlineloansplan.com/>cash advance</a>
<a href="https://onlineloansplan.com/">payday loans online</a>

Comment posted by Alicepoomo, 09/23/2023 at 5:47pm (UTC):
<a href=https://onlinecasinotur.com/>casino</a>
<a href="https://onlinecasinotur.com/">casino online</a>

Comment posted by Alicepoomo, 09/24/2023 at 5:33pm (UTC):
<a href=https://onlinecasinotur.com/>online casino</a>
<a href="https://onlinecasinotur.com/">casino online</a>

Comment posted by Alicepoomo, 09/25/2023 at 1:01am (UTC):
<a href=https://onlinecasinotur.com/>slots</a>
<a href="https://onlinecasinotur.com/">slots</a>

Comment posted by RobertThymn, 09/25/2023 at 3:02am (UTC):
https://clck.ru/34acZr

Comment posted by Oscarsven, 09/25/2023 at 3:21am (UTC):

You said it perfectly.!
<a href=https://homeworkcourseworkhelps.com/>should i do my homework</a> coursework <a href=https://helpmedomyxyzhomework.com/>my homework</a> coursework

Comment posted by Eliasunsup, 09/25/2023 at 6:37am (UTC):
<a href=https://labatoto.com>labatoto</a>
labatoto

Comment posted by RussellleF, 09/25/2023 at 12:59pm (UTC):


susu4d

Comment posted by RobertTow, 09/26/2023 at 5:43am (UTC):
Porn video https://uk.davalka.cc/ online for free

Comment posted by Manunsem, 09/26/2023 at 6:57am (UTC):
Casino Cartel is South Korea's leading online casino sites fraud detection

<a href=https://caca-001.com/>Baccarat Recommended Sites</a>

Comment posted by Alicepoomo, 09/26/2023 at 4:29pm (UTC):
<a href=https://onlinecasinotur.com/>casino games</a>
<a href="https://onlinecasinotur.com/">slots</a>

Comment posted by RobertTow, 09/26/2023 at 7:19pm (UTC):
Porn video https://en.davalka.cc/ online for free

Comment posted by RobertTow, 09/26/2023 at 11:04pm (UTC):
Porn video https://uk.davalka.cc/ online for free

Comment posted by RobertTow, 09/27/2023 at 2:08am (UTC):
Porn video https://en.davalka.cc/ online for free

Comment posted by Alexeyunacy, 09/27/2023 at 2:55am (UTC):
ДПбрПгП вреЌеМО сутПк!
МакстО пПставляеЌ пПлМый кПЌплект зЎаМОй Оз легкОх кПМструкцОй включающОй каркас, стеМПвПе О крПвельМПе ПгражЎеМОе, ЌетОзы, ПкМа, ЎверО, вПрПта.
Каркасы зЎаМОй О сППружеМОй хПзяйствеММПгП, склаЎскПгП О жОлПгП МазМачеМОя Оз ПцОМкПваММПгП прПфОля сПбствеММПгП прПОзвПЎства: КПЌплексы Ўля КРС, птОцекПЌплексы, кПМюшМО, зерМПхралОща, ПвПщехраМОлОща,сеМПхраМОлОща, склаЎскОе зЎаМОя, тПргПвые кПЌплексы, СТО, гаражО 
Вы ЌПжете заказать у Мас ЌеталлПкПМструкцОО

Comment posted by Yzecxd, 09/27/2023 at 6:29am (UTC):
play poker online for money <a href="https://furocheap.com/">furosemide 100mg canada</a> furosemide order online

Comment posted by RobertTow, 09/27/2023 at 6:35am (UTC):
Porn video https://hi.davalka.cc/ online for free

Comment posted by RobertTow, 09/27/2023 at 10:25am (UTC):
Porn video https://it.davalka.cc/ online for free

Comment posted by Alicepoomo, 09/27/2023 at 12:14pm (UTC):
<a href=https://onlinecasinotur.com/>online casino</a>
<a href="https://onlinecasinotur.com/">casino online</a>

Comment posted by RussellleF, 09/27/2023 at 1:20pm (UTC):


B52 Club là mt nn tng chi game trc tuyn thú v ã thu hút hàng nghìn ngi chi vi ha tuyt p và li chi hp dn. Trong bài vit này, chúng tôi s cung cp cái nhìn tng quan ngn gn v Câu lc b B52, nêu bt nhng im mnh, tùy chn chi trò chi a dng và các tính nng bo mt mnh m.

Câu lc b B52 - Ni Vui Gp Thng

B52 Club mang n s kt hp thú v gia các trò chi bài, trò chi nh và máy ánh bc, to ra tri nghim chi game nng ng cho ngi chi. Di ây là cái nhìn sâu hn v iu khin B52 Club tr nên c bit.

Giao dch nhanh chóng và an toàn

B52 Club ni bt vi quy trình thanh toán nhanh chóng và thân thin vi ngi dùng. Vi nhiu phng thc thanh toán khác nhau có sn, ngi chi có th d dàng gi và rút tin trong vòng vài phút, m bo tri nghim chi game lin mch.

Mt lot các trò chi

Câu lc b B52 có b su tp trò chi ph bin phong phú, bao gm Tài Xu (Xu), Poker, trò chi jackpot c quyn, tùy chn sòng bc trc tip và trò chi bài c in. Ngi chi có th tn hng li chi thú v vi c hi thng ln.

Bo mt nâng cao

An toàn ca ngi chi và bo mt d liu là u tiên hàng u ti B52 Club. Nn tng này s dng các bin pháp bo mt tiên tin, bao gm xác thc hai yu t, bo v thông tin và giao dch ca ngi chi.

Phn kt lun

Câu lc b B52 là im n lý tng ca bn chi trò chi trc tuyn, cung cp nhiu trò chi a dng và phn thng hu hnh. Vi các giao dch nhanh chóng và an toàn, cng vi cam kt mnh m v s an toàn ca ngi chi, nó tip tc thu hút lng ngi chi tn tâm. Cho dù bn là ngi am mê trò chi bài hay ngi hâm m gii c bit, B52 Club u có th gì ó dành cho tt c mi ngi. Hãy tham gia ngay hôm nay và tri nghim cm giác thú v khi chi game trc tuyn mt cách tt nht.

Comment posted by DiGicok, 09/27/2023 at 2:20pm (UTC):
« » (John Wick) -, 2014 , . , ., . , , . , , .

. , . -, .

, . .


« » - . , () . - , .

, « » . , , , . , . - .

. .


, , . , , , 3 , .

, « » -, , . , , « ».

<a href=https://www.wallseo.com/category/randomtrailer/ > ° µ</a>

Comment posted by RobertTow, 09/27/2023 at 4:31pm (UTC):
Porn video https://ja.davalka.cc/ online for free

Comment posted by RobertTow, 09/27/2023 at 7:02pm (UTC):
Porn video https://hi.davalka.cc/ online for free

Comment posted by RobertTow, 09/27/2023 at 7:36pm (UTC):
Porn video https://tr.davalka.cc/ online for free

Comment posted by Uxxxvw, 09/27/2023 at 10:27pm (UTC):
generic protonix <a href="https://lisidium.shop/">pyridium order</a> buy phenazopyridine generic

Comment posted by RobertTow, 09/28/2023 at 12:42am (UTC):
Porn video https://tr.davalka.cc/ online for free

Comment posted by LucilleRat, 09/28/2023 at 1:29am (UTC):
https://clck.ru/34acZrAdd comment to this page:
Your Name:
Your message:

 
  (58)visits  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free