www.GrAnIt-BoSsI.pAgE.Tl
  kode per telefona
 
 
   
  Kode per telefona
 

NOKIA
Kodet për Nokia 3210 - 5110 - 6110
1.për të mesuar IMEI e telefonit tuaj formoni * # 0 6 #
2.për të mesuar versionin e softwarit të telefonit tuaj formoni numrin * # 0 0 0 0 #
3.për të mesuar daten e prodhimit,numrine serise, dhe daten e fundit të riparimit (nese ka) të telefonit tuaj formoni numrin qe vijon * # 9 2 7 0 2 6 8 9 #
4.për të rritur kualitetin e kerkimit( por shkurton jeten e baterise) formoni * 3 3 7 0 # . për ta mbyllur # 3 3 7 0 #
5.për të ulur kualitetin e kerkimit( rritet jeta e baterise) formoni * 4 7 2 0 # . për ta mbyllur formoni # 4 7 2 0 #

Kodet për Nokia 6150
1.për të mesuar IMEI e telefonit tuaj formoni * # 0 6 #
2.për të mesuar versionin e softwarit të telefonit tuaj formoni numrin * # 0 0 0 0 #
3. *#746025625# - [*#sim0clock#]
Nese deshironi mund ta mbyllni Sim Clock e cila zvogelon humbjen e energjise se baterise. Nuk punon ne versionin 4.59 .
4. *#92702689 - [*#var0anty#]
Mund të mesoni kodin e garanitise të celularit tuaj... Mund të shikoni menune me poshte..
Menuja:
1. Shikoni serine e telefonit
2. Shikoni datene prodhimit (psh. 0997)
3. Shikoni daten e fundit të modifikimit
4. të gjith numerat,pictures,zilet ne telefonin tuaj mundi transferoni ne një telefon tjeter.
*3370# mbasi të jete mbyllur telefoni, EFR është ne gjendje aktife, e cila ben qe të dalin tingujt EFR me të qarte por harxhon baterine me shumë se sa normalja. Jep 5% me shumë nga koha e foljes.
#3370# mbasi të jete fikur telefoni, EFR mbyllet.
*4720# mbasi të jete mbyllur telefoni, HRC është ne gjendje aktife,kjo ben qe zerate HRC të dalin m?me pak kaulitet,mirepo e harxhon me pak baterine nga normalja.
#4720# mbasi të ejte mbyllur telefoni,e mbyll HRC ..
një rruge interesante për ta mbyllur telefonin.
Ne disa telefona jep mesazh të gabuar,atehere nuk mund ta perdorni kete kod.
Shkoni ne menune (Calendar) (menu -
Make note / reminder
Shkruani dicka të kutia
Shtypni butonin e fshirjes derisa të keni fshire çdo gje qe patet shkruar.
Pastaj shtypni butonin back..
Shtypni 0.
Futni 4 numera(1234 për shembull)
Shtypni dy here poshte butonin OK
Tani futni 6 numera dhe shtypni butonin e gjelber "Butoni i kerkimit".
Prisni pak dhe telefoni do të jape sinjal dhe papritmas do të fiket...
Nuk punon ne versionet V5.20 20-09-99 NSM-1

Kodet për Nokia 8810

1.për të mesuar IMEI e telefonit tuaj formoni * # 0 6 #
2.për të mesuar versionin e softwarit të telefonit tuaj formoni numrin * # 0 0 0 0 #

3. *#746025625# - [*#sim0clock#]
Nese deshironi mund ta mbyllni Sim Clock e cila zvogelon humbjen e energjise se baterise. Nuk punon ne versionin 4.59

4. *#92702689 - [*#var0anty#]
Mund të mesoni kodin e garanitise të celularit tuaj... Mund të shikoni menune me poshte..
Menuja:
1. Shikoni serine e telefonit
2. Shikoni datene prodhimit (psh. 0997)
3. Shikoni daten e fundit të modifikimit
4. të gjith numerat,pictures,zilet ne telefonin tuaj mundi transferoni ne një telefon tjeter.

*3370# mbasi të jete mbyllur telefoni, EFR është ne gjendje aktife, e cila ben qe të dalin tingujt EFR me të qarte por harxhon baterine me shumë se sa normalja. Jep 5% me shumë nga koha e foljes.
#3370# mbasi të jete fikur telefoni, EFR mbyllet.
*4720# mbasi të jete mbyllur telefoni, HRC është ne gjendje aktife,kjo ben qe zerate HRC të dalin m?me pak kaulitet,mirepo e harxhon me pak baterine nga normalja.
#4720# mbasi të ejte mbyllur telefoni,e mbyll HRC

NOKIA
IMEI number: * # 0 6 #
Software version: * # 0 0 0 0 # or * # 9 9 9 9 #
Simlock info: * # 9 2 7 0 2 6 8 9 #
Enhanced Full Rate: * 3 3 7 0 # [ # 3 3 7 0 # off]
Half Rate: * 4 7 2 0 #
Provider lock status: # p w + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + 1
Network lock status: # p w + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + 2
Provider lock status: # p w + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + 3
SimCard lock status: # p w + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + 4

Oxygen Ringtone Workshop for Nokia phones
Works under Microsoft Windows'95, '98, Windows NT, Windows ME, Windows 2000 and Windows XP operating systems family and supports FBUS cable or Infrared connection. This program is freeware.
DL:

Codet e celularit Sony
Kodet e Sony CMD-Z 1:
formo *#06# të shikosh IMEI
versioni Software dhe daten e prodhimit : Press # 8377466 # (#version#)
Sony CMDX 1000
tregon Software date : Remove your SIM Card, dhe pastaj : * # 06 #
dhe pastaj press:
[left softkey]
To enter Monitor Mode on Netvork Option menu:
Menu
9 (Phone Options)
7 (Phone Status)
[Left Display Button] (left MENU key) 7684666 [HangUp Button] (Red HandSet key)
Some characters explained
* activate
** register and activate
*# check status
# unregister
## unregister and deactivate
Call barring
**33*code# Activate barr all outgoing calls (for code see "Safety" above)
#33*code# Deactivate barr all outgoing calls
*#33# Check status of barr all outgoing calls
**330*code# Activate barr all calls
#330*code# Deactivate barr all calls
*#330*code# Check status of barr all calls
**331*code# Activate barr all outgoing international calls
#331*code# Deactivate barr all outgoing international calls
*#331*code# Check status of barr all outgoing international calls
**332*code# Activate barr all outgoing international calls except home country
#332*code# Deactivate barr all outgoing international calls except home country
*#332*code# Check status of barr all outgoing international calls except home country
**333*code# Activate barr all outgoing calls
#333*code#
Kodet për SAGEM :
*# Komandat
*#06# numri i IMEI
*#30# për të pare ID qe ka ardhur
*#31# -//- ID qe ka ikur
*#33# ben inaktife butonin e thirrjes
*#35# ben aktife -//-
*#43# vonesae thirrjes
*#100# ju tregon numrin tuaj të telefonit
*#101# DHLRU1 ?me falni po kete nuk e di se çfarë është?
*#102# informata e dergimit
*#103# Koha qe jeni
*#147#Numri i fundit qe ju ka marrur
*#1345# Kjo është për të pare se sa kohë dhe sa kredi ja kane marre bisedimet .

çfarë është numri IMEI?:
IMEI është numri i serise qe ka telefoni juaj .Nese telefoni juaj është i vjedhur ne saje të ketij numri musn të behet e ditur. Biles nese telefoni juaj është vjedhur jashte shtetit ne baze të ketij numri mesohet se ne çfarë qyeteti dhe cafre karte është duke u perdorur ne keto momente. Hapeni telefonin tuaj formoni kodet * # 0 6 # . Numri qe ka dale është IMEI juaj. Kur mund të ju hyje juve ne punë kjo? Le të themi se jeni duke blere një telefon second hand .(biles mund të ju shesin një telefon të vjedhur duke ua treguar ate juve sikur është prodhim 0).
Kpntrolloni numrin serise qe është ne kutine telefonit qe ju ka dhene shitesi me numrin qe gjetem.
Nese numrat nuk jane të njejte menjehere njoftoni policine pasi ai telefone shte i vjedhur ...


Samsung
*2767*688# = Unlocking Code
*#8999*8378# = All in one Code
*#4777*8665# = GPSR Tool
*#8999*523# = LCD Brightness
*#8999*3825523# = External Display
*#8999*377# = Errors
#*5737425# = JAVA Something{I choose 2 and it chrashed}][/b]
*#2255# = Call List
#*536961# = Java Status Code
#*536962# = Java Status Code
#*536963# = Java Status Code
#*53696# = Java Status Code
#*1200# = AFC DAC Val
#*1300# = IMEI
#*1400# = IMSI
#*2562# = FRAGE White for 15 secs than restarts.
#*2565# = Check Blocking
#*3353# = Check Code
#*3837# = FRAGE White for 15 secs than restarts.
#*3849# = FRAGE White for 15 secs than restarts.
#*3851# = FRAGE White for 15 secs than restarts.
#*3876# = FRAGE White for 15 secs than restarts.
#*7222# = Operation Typ (Class C GSM)
#*7224# = I Got !! ERROR !!
#*7252# = Oparation Typ (Class B GPRS)
#*7271# = Multi Slot (Class 1 GPRS)
#*7274# = Multi Slot (Class 4 GPRS)
#*7276# = Dunno
#*7337# = EEPROM Reset (Unlock and Resets Wap Settings)
#*2787# = CRTP ON/OFF
#*3737# = L1 Dbg data
#*5133# = L1 Dbg data
#*7288# = GPRS Attached
#*7287# = GPRS Detached
#*7666# = SrCell Data
#*7693# = Sleep Act/DeAct (Enable or Disable the Black screen after doing nothing for a while)
#*7284# = Class : B,C or GPRS
#*2256# = Calibration Info
#*2286# = Battery Data
#*2527# = GPRS Switching (set to: class 4, class 8, class 9 or class 10)
#*2679# = Copycat feature (Activate or Deactivate)
#*3940# = External loop test 9600 bps
#*4263# = Handsfree mode (Activate or Deactivate)
#*4700# = Half Rate (Activate or Deactivate)
#*7352# = BVMC Reg value
#*8462# = Sleeptime
#*2558# = Time ON
#*3370# = EFR (Activate or Deactivate)
#*3941# = External looptest 115200 bps
#*5176# = L1 Sleep
#*7462# = SIM phase
#*7983# = Voltage/Frequenci (Activate or Deactivate)
#*7986# = Voltage (Activate or Deactivate)
#*8466# = Old time
#*2255# = Call FRAGE
#*5187# = L1C2G trace (Activate or Deactivate)
#*5376# = FRAGE White for 15 secs than restarts.
#*6837# = Official Software Version
#*7524# = KCGPRS
#*7562# = LOCI GPRS
#*7638# = RLC allways open ended TBF (Activate or Deactivate)
#*7632# = Sleep mode Debug
#*7673# = Sleep mode RESET
#*2337# = Permanent Registration Beep
#*2474# = FRAGE
#*2834# = Audio Path
#*3270# = DCS support (Activate or Deactivate)
#*3282# = Data (Activate or Deactivate)
#*3476# = EGSM (Activate or Deactivate)
#*3676# = Flash volume formated
#*4760# = GSM (Activate or Deactivate)
#*4864# = Dunno doesn't work on newer versions
#*5171# = L1P1
#*5172# = L1P2
#*5173# = L1P3
#*7326# = Accessory (I got Vibrator)
#*7683# = Sleep variable (
#*7762# = SMS Brearer CS (Activate or Deactivate)
#*8465# = Time in L1
#*9795# = wtls key
#*2252# = Current CAL
#*2836# = AVDDSS Management (Activate or Deactivate)
#*3877# = Dump of SPY trace
#*7728# = RSAV done# (Everything went to standart but nothing was deleted)
#*2677# = ARM State (None or Full Rate)
*#8999*636# = Have no clue what it is, i see 20 lines
*#9999# = Software version
*#8999*8376263# = HW ver, SW ver and Build Date
*#8888# = HW version
*#8377466# = Same HW/SW version thing
*#7465625# = Check the locks
*7465625*638*Code# = Enables Network lock
#7465625*638*Code# = Disables Network lock
*7465625*782*Code# = Enables Subset lock
#7465625*782*Code# = Disables Subset lock
*7465625*77*Code# = Enables SP lock
#7465625*77*Code# = Disables SP lock
*7465625*27*Code# = Enables CP lock
#7465625*27*Code# = Disables CP lock
*7465625*746*Code# = Enables SIM lock
#7465625*746*Code# = Disables SIM lock
*7465625*228# = Activa lock ON
#7465625*228# = Activa lock OFF
*7465625*28638# = Auto Network lock ON
#7465625*28638# = Auto Network lock OFF
*7465625*28782# = Auto subset lock ON
#7465625*28782# = Auto subset lock OFF
*7465625*2877# = Auto SP lock ON
#7465625*2877# = Auto SP lock OFF
*7465625*2827# = Auto CP lock ON
#7465625*2827# = Auto CP lock OFF
*7465625*28746# = Auto SIM lock ON
#7465625*28746# = Auto SIM lock OFF
*2767*3855# = E2P Full Reset
*2767*2878# = E2P Custom Reset
*2767*927# = E2P Wap Reset
*2767*226372# = E2P Camera Reset
#*6420# = MIC Off
#*6421# = MIC On
#*6422# = MIC Data
#*6428# = MIC Measurement
#*3230# = Trace enable and DCD disable
#*3231# = Trace disable and DCD enable
#*3232# = Current Mode
#7263867# = RAM Dump (On or Off)
*2767*49927# = Germany WAP Settings
*2767*44927# = UK WAP Settings
*2767*31927# = Netherlands WAP Settings
*2767*420927# = Czech WAP Settings
*2767*43927# = Austria WAP Settings
*2767*39927# = Italy WAP Settings
*2767*33927# = France WAP Settings
*2767*351927# = Portugal WAP Settings
*2767*34927# = Spain WAP Settings
*2767*46927# = Sweden WAP Settings
*2767*380927# = Ukraine WAP Settings
*2767*7927# = Russia WAP Settings
*2767*30927# = GREECE WAP Settings
*2767*73738927# = WAP Settings Reset
*2767*49667# = Germany MMS Settings
*2767*44667# = UK MMS Settings
*2767*31667# = Netherlands MMS Settings
*2767*420667# = Czech MMS Settings
*2767*43667# = Austria MMS Settings
*2767*39667# = Italy MMS Settings
*2767*33667# = France MMS Settings
*2767*351667# = Portugal MMS Settings
*2767*34667# = Spain MMS Settings
*2767*46667# = Sweden MMS Settings
*2767*380667# = Ukraine MMS Settings
*2767*7667#. = Russia MMS Settings
*2767*30667# = GREECE MMS Settings
*335# = Delete all MMS Messages
*663867# = Dump Mm file
#*536961# = WAPSAR enable / HTTP disable
#*536962# = WAPSAR disable / HTTP enable
#*536963# = Serial eable / Others disable
#*53696# = Java Download Mode
#*5663351# = Wap Model ID [Your Model]
#*5663352# = Wap Model ID [SEC-SGHXXXX/1.0]
#*566335# = Wap Model ID [SEC-SGHXXXX/1.0]
*2767*66335# = Check on which model it is
*2767*7100# = SEC-SGHS100/1.0
*2767*8200# = SEC-SGHV200/1.0
*2767*7300# = SEC-SGHS300/1.0
*2767*7650# = Nokia7650/1.0
*2767*2877368# = Reset WAP Model ID to standartSiemens:
C25
Secret Codes
SP unlock *#0003*(secret code 8 digits)#
*#0606# shows you Secret Code, but only without SIM Card.
*#06# for checking the IMEI (International Mobile Equipment Identity)
Resets language to automatic selection : * # 0000 # then Green button
Pin Out (electrical connections)
1- GND
2- SB
3- POWER
4- NC
5- TX
6- RX
7- CLOCK
8- DATA
9- GND MIC
10- HF MIC
11- AUDIO
12- GND AUDIO


S25
SP unlock *#0003*(secret code 8 digits)#
*#0606# shows you Secret Code, but only without SIM Card.
*#06# for checking the IMEI (International Mobile Equipment Identity)
Resets language to automatic selection : * # 0000 # then Green button

S25, M35, S35, C35

SP unlock *#0003*(secret code 8 digits)#
*#0606# shows you Secret Code, but only without SIM Card.
*#06# for checking the IMEI (International Mobile Equipment Identity)
Resets language to automatic selection : * # 0000 # then Green button

Siemens S1 Secret Codes

SP unlock *#0003*(secret code 8 digits)#
*#06# for checking the IMEI (International Mobile Equipment Identity)
Tetris
Power on phone and enter PIN. before phone has locked onto network, F9, send own number, hit right button, hit 9. left is 2, right is 8, rotate is 5, and drop is 4.
Monitor Mode
1. Menu
2. 9 (Phone Options)
3. 7 (Phone Status)
4. Left Display Button (left MENU key)
5. 5553756
6. HangUp Button (Red HandSet key)
Now "Monitor" should appear at the bottom of the Network Options menu. Pressing the right Display Button when in monitor mode will show a list of the six cells with the strongest signals. Test Mode Indicators: (* = only available when call in progress )
CH Channel Number
RX Signal Strength (dB)
N NCC (Color Code)
B BCC (Color Code)
CI Cell ID (in Hex)
C1+ how long before phone does forced hand over. (see RX and RXAM)
LAI Location Area Identity. Display Network ID code (42F010 = 240.01) and MSC
TXPWR Transmit Power (dB)
RXAM Reeceive signal strength cut-off point
TS* Time Slot Number
TA* Timing Advance. Distance from tower in Km * 2
PL* Power Level
Power Table
PL: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
dB: 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13
Watts: 2 1.3 .8 .5 .3 .2 .13 .08 .05 .03 .02
LF* C1 value with continuous transmisson from tower
LS* C1 Value with discontinuous tranmission from tower
QF* Bit Error Rate with continuous transmission from tower
QS* Bit Error Rate with discontinuous transmission from tower
BER (bit error rate) table
QF/QS register: 0 1 2 3 4 5 6 7
% of bit sent: 0.2 0.8 0.4 1.6 3.2 6.4 12.8 25.6
Tips and tricks
Nice Sunset in the display. Siemens S3 or younger
In the Telephone Book in the section own numbers, first position you have to type in +12022243121 (Number of the Capitol in Washington DC) and save it without a name. Then open this telephone book again do so as you like to change the number but leave the modus without changing anything. A nice Sundown will be shown in the display.
Pin Out
1- GND
2- SB
3- POWER
4- NC
5- TX
6- RX
7- CLOCK
8- DATA
9- GND MIC
10- HF MIC
11- AUDIO
12- GND AUDIO
Siemens S3 / S3 Secret Codes

SP unlock *#0003*(secret code 8 digits)#
*#06# for checking the IMEI (International Mobile Equipment Identity)
Tetris
Power on phone and enter PIN. before phone has locked onto network, F9, send own number, hit right button, hit 9. left is 2, right is 8, rotate is 5, and drop is 4.
Monitor Mode
1. Menu
2. 9 (Phone Options)
3. 7 (Phone Status)
4. Left Display Button (left MENU key)
5. 5553756
6. HangUp Button (Red HandSet key)
Now "Monitor" should appear at the bottom of the Network Options menu. Pressing the right Display Button when in monitor mode will show a list of the six cells with the strongest signals. Test Mode Indicators: (* = only available when call in progress )
CH Channel Number
RX Signal Strength (dB)
N NCC (Color Code)
B BCC (Color Code)
CI Cell ID (in Hex)
C1+ how long before phone does forced hand over. (see RX and RXAM)
LAI Location Area Identity. Display Network ID code (42F010 = 240.01) and MSC
TXPWR Transmit Power (dB)
RXAM Reeceive signal strength cut-off point
TS* Time Slot Number
TA* Timing Advance. Distance from tower in Km * 2
PL* Power Level
Power Table
PL: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
dB: 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13
Watts: 2 1.3 .8 .5 .3 .2 .13 .08 .05 .03 .02
LF* C1 value with continuous transmisson from tower
LS* C1 Value with discontinuous tranmission from tower
QF* Bit Error Rate with continuous transmission from tower
QS* Bit Error Rate with discontinuous transmission from tower
BER (bit error rate) table
QF/QS register: 0 1 2 3 4 5 6 7
% of bit sent: 0.2 0.8 0.4 1.6 3.2 6.4 12.8 25.6
Unlock Siemens S3(Not S3 COM)
(For advanced users only)
At addresses 0D8 to 0DD the phones code is stored. To read the code swap nibbles stored at addresses from 0DA to 0DD. Error counter is at 0D9. To clear the Phone Code write at addresses from 0D8 to 0DD: 00, 00, FF, FF, FF, FF.
Siemens S3 comfort
Show IMEI code: * # 06 #
MONITOR MODE
The Siemens S3 Com series have a Monitor mode that can be activated directly from the standard user keypad. In order to activate this mode, you must enter the special access code currently programmed into the phone.
TO ACTIVATE MONITOR MODE
1. Turn the phone on.
2. Enter the PIN access code on press OK. (Only if is enabled).
3. Press Menu. (Left top button).
4. Press 9. (Phone Options).
5. Press 8. (Phone Status) (May be button 7 in some phones).
6. You may see your IMEI Number
7. Left Display Button (Top left MENU key).
8. 7684666
9. HangUp Button. (Red HandSet key).
Note: Monitor should appear now at the bottom of the Network Options menu.
MONITOR MODE TOGGLE
Pressing the right Display Button when in monitor mode will toggle into 1 and 2 modes
Tips and tricks
Nice Sunset in the display. Siemens S3 or younger
In the Telephone Book in the section own numbers, first position you have to type in +12022243121 (Number of the Capitol in Washington DC) and save it without a name. Then open this telephone book again do so as you like to change the number but leave the modus without changing anything. A nice Sundown will be shown in the display.
Pin Out
1- GND
2- SB
3- POWER
4- NC
5- TX
6- RX
7- CLOCK
8- DATA
9- GND MIC
10- HF MIC
11- AUDIO
12- GND AUDIO

Siemens S4 / S4 Power Secret Codes
SP unlock *#0003*(secret code 8 digits)#
*#06# for checking the IMEI (International Mobile Equipment Identity)
MONITOR MODE
The Siemens S4 series also haves a Monitor mode that can be activated directly from the standard user keypad. In order to activate this mode, you must enter the special access code currently programmed into the phone.
TO ACTIVATE MONITOR MODE
1. Menu
2. 9 (Phone Options)
3. 7 (Phone Status)
4. Left Display Button (left MENU key)
5. 7684666
6. HangUp Button (Red HandSet key)
Now "Monitor" should appear at the bottom of the Network Options menu. Pressing the right Display Button when in monitor mode will show a list of the six cells with the strongest signals. Test Mode Indicators: (* = only available when call in progress )
Unlock Siemens S4
(For advanced users only)
At addresses 0D8 to 0DD the phones code is stored. To read the code swap nibbles stored at addresses from 0DA to 0DD. Error counter is at 0D9. To clear the Phone Code write at addresses from 0D8 to 0DD: 00, 00, FF, FF, FF, FF.
Pin Out
1- GND
2- SB
3- POWER
4- NC
5- TX
6- RX
7- CLOCK
8- DATA
9- GND MIC
10- HF MIC
11- AUDIO
12- GND AUDIO Siemens S25, M35, S35, C35 Secret Codes
SP unlock *#0003*(secret code 8 digits)#
*#0606# shows you a big Hexadecimal Code, but only without SIM Card.
*#06# for checking the IMEI (International Mobile Equipment Identity)
Resets language to automatic selection : * # 0000 # then Green button
S25
*#00(International prefix code of the country)# you get the language of that country (if supported)
e.g.: *#0039# switches to Italian language, *#0044# or *#001# switches to English
S35i
Fullscreen for WAP
Connected to the Internet, press twice right button (the one for recording) and all the status lines, one up of the screen and two on the bottom of the screen, WILL DISAPPEAR !!!! So, you can use the whole screen for browsing the internet !!! Press again the button the lines will appear
The last comments on this page:
Comment posted by PetrKnild, 03/08/2017 at 5:22pm (UTC):
Íåìàëî ñìîòðåë êîíòåíò èíåòà, è âäðóã ê ñâîåìó óäèâëåíèþ îòêðûë íåïëîõîé âåáñàéò. Ãëÿíüòå: <a href=https://stuff-store.biz/>stuff store</a> . Äëÿ ìåíÿ ýòîò ðåñóðñ îêàçàë ÿðêîå âïå÷àòëåíèå. Õîðîøåãî äíÿ!

Comment posted by Petergek, 03/08/2017 at 9:35pm (UTC):
buy cvv online
buy cvv fullz online
dumps track 1 2
<a href=https://mrwhite.biz/>valid cvv shop</a>
golden dumps
cvv2 dumps
russian cvv shop

Comment posted by Miladup, 03/08/2017 at 10:54pm (UTC):
Hi all!
So the sooner you get you back to full erections and enjoyable sex, the better! <a href=http://nizagara-sale.info/nizagara-online.html>nizagara online</a>
Bye !!
____________________________
http://nizagara-sale.info

Comment posted by Matthewcaunc, 03/09/2017 at 1:59am (UTC):
buy cvv dumps online
cc carding
cc shop
<a href=https://realdumppin.org/>valid shop cc</a>
buy fresh cvv
goodshop dumps
sell cvv good all country

Comment posted by AliyaKa, 03/09/2017 at 2:04am (UTC):
<b><a href=http://seo-swat.ru//8ce9l/>AliExpress 90% discounts!!!</a></b>


.

Comment posted by JimmyVap, 03/09/2017 at 6:14am (UTC):
Tattooing is story typeface http://500tattoos.com/medical-tattoos.html - In most countries, the tattoo among the employees of the Navy have a long tradition. These tattoos were extended to 70-80 years. Until this very rare small anchor at the hands of soldiers. Modern Navy... of art that tends to be as stretchable as the drawings and paintings
on a sliver http://500tattoos.com/medical-tattoos.html - In most countries, the tattoo among the employees of the Navy have a long tradition. These tattoos were extended to 70-80 years. Until this very rare small anchor at the hands of soldiers. Modern Navy... of paper. The same way that you can deadlock and design another types,
objects and symbols on a gazette, you http://500tattoos.com/medical-tattoos.html - In most countries, the tattoo among the employees of the Navy have a long tradition. These tattoos were extended to 70-80 years. Until this very rare small anchor at the hands of soldiers. Modern Navy... can also have bearing them on your body.
When a being is faint-hearted of the suffering and permanency of the legitimate tattoo, they likely
to decamp as a service to the pretender tattoos. They are commonly known as the permanent tattoos and they
are specifically designed to live for a short on the skin.

Comment posted by Elenaimige, 03/09/2017 at 8:09am (UTC):
Приветствую

Предлагаю вашему внимаю новую коллекцию платьев 2017 года


Мы делаем юбки ручной работы всех размеров.

Более подробно можно узнать <a href=https://vk.com/club141523384>тут</a>
http://cherryblossomsdress.ru

Comment posted by cialis without a doctor's prescription, 03/09/2017 at 8:29am (UTC):
<a href=" http://cialiswithoutadoctors-prescription.org/ ">cialis without a doctor prescription</a>

Comment posted by Taraswah, 03/09/2017 at 12:39pm (UTC):
Минут пять серфил содержимое сети, и неожиданно к своему удивлению увидел отличный вебсайт. Смотрите: <a href=https://28p-s.biz/>28 плюх спустя</a> . Для моих близких вышеуказанный сайт оказал яркое впечатление. Всего хорошего!

Comment posted by StasEvits, 03/09/2017 at 2:16pm (UTC):
Пару часов назад наблюдал контент инет, неожиданно к своему удивлению увидел четкий веб-сайт. Гляньте: <a href=https://speedliner24.com/>speedliner24 biz</a> . Для нас этот веб-сайт явился довольно полезным. Успехов всем!

Comment posted by Sergeycah, 03/09/2017 at 4:27pm (UTC):
На прошлой неделе изучал контент инет, и вдруг к своему удивлению открыл поучительный веб-сайт. Гляньте: <a href=https://pirat24.biz/>pirat24 cc в обход</a> . Для нас этот вебсайт оказался весьма полезным. Пока!

Comment posted by Petergek, 03/09/2017 at 6:26pm (UTC):
shop cvv2
cvv shop admin
check cvv online
<a href=https://mrwhite.biz/>sell dumps track</a>
goodshop dumps
cvv shop selling worldwide cvv
buy cc cvv online

Comment posted by Romantax, 03/09/2017 at 8:52pm (UTC):
Сегодня вечером мониторил контент сети интернет, и неожиданно к своему удивлению увидел восхитительный сайт. Смотрите: <a href=http://don24.bz/>don 24 biz</a> . Для меня вышеуказанный веб-сайт явился весьма привлекательным. До встречи!

Comment posted by Matthewcaunc, 03/09/2017 at 9:56pm (UTC):
dumps cvv shop
sell dumps shop
good cvv seller
<a href=https://realdumppin.org/>dumps credit card</a>
buy a cc
goldendumps cc
dumps shop script

Comment posted by Pavelniz, 03/09/2017 at 11:28pm (UTC):
Öåëûé äåíü ïîçíàâàë ñîäåðæèìîå ñåòè èíòåðíåò, è íåîæèäàííî ê ñâîåìó óäèâëåíèþ çàìåòèë èíòåðåñíûé ðåñóðñ. Âîò îí: <a href=http://gonzo-nvn.biz/>gonzonvn 24 biz</a> . Äëÿ íàñ ýòîò ðåñóðñ ÿâèëñÿ âåñüìà ïîëåçíûì. Âñåãî õîðîøåãî!

Comment posted by PetrKnild, 03/10/2017 at 2:57am (UTC):
Сегодня утром мониторил содержание инета, и неожиданно к своему восторгу обнаружил актуальный ресурс. Вот: <a href=https://stuff-store.biz/>stuffstore biz в обход</a> . Для меня данный ресурс произвел радостное впечатление. Успехов всем!

Comment posted by Deboeryw, 03/10/2017 at 4:18am (UTC):
<a href="https://fiberam-market.ru">Купить просроченные продукты с переклеенной датой</a>
Просрочка тут: https://fiberam-market.ru
Заказать преклейку на просроченных продуктах: fiberam@bk.ru
Просрочка купить: с уважением, admin@fiberam-market.ru
Отзывы: https://market.yandex.ru/shop/293752/reviews?sort_by=rank

Comment posted by Jackshere, 03/10/2017 at 9:30am (UTC):
rongai map
Price tourism marangu
guide cheap kilimanjaro machame
<a href=https://en.altezza.travel/route/umbwe>with Altezza kilimanjaro umbwe</a>
with Altezza kilimanjaro marangu
buy climbing marangu

Comment posted by Arthurwab, 03/10/2017 at 10:53am (UTC):
Наша кузница готова выполнить заказы любой сложности - от типовых изделий до изящных работ, которые вполне могли бы послужить образцом кузнечного искусства http://www.blacksmith-spb.ru и даже стать выставочным экспонатом. Сложность задуманной композиции ограничивается лишь фантазией заказчика. При этом сроки исполнения остаются вполне разумными.
http://www.blacksmith-spb.ru - http://s019.radikal.ru/i622/1703/f5/451a9201877e.jpg
ковка цены
ковка художественная ограды
кованые изделия
ковка художественная козырьки
художественная ковка металла

Comment posted by ShawnMag, 03/10/2017 at 4:20pm (UTC):
добросовестный сайт <a href=http://parfum-moscow.com/>арабские духи оптом</a> - косметика оптом, тестера оптом.

Comment posted by JamieLaw, 03/10/2017 at 4:42pm (UTC):
хоть куда веб ресурс <a href=http://parfumeria24.ru/>арабские духи оптом</a> - купить духи с феромонами, парфюмерия оптом.

Comment posted by AAUnqtyYDa, 03/10/2017 at 8:04pm (UTC):
<a href=http://pop-fizz.net/sd/#47951>zolpidem online</a> zolpidem tartrate 10 mg efectos secundarios <a href=http://www.sidpeacock.com/am/#65231>buy ambien online</a> buy ambien Santa Clara <a href=http://marissaperel.com/amb/#40825>buy ambien</a> ambien weaning yourself off <a href=http://www.e-orbits.com/ins/#where>buy ambien</a> purchase ambien Moreno Valley <a href=http://www.engage365.org/ins/#online>buy zolpidem</a> mixing ambien with lexapro <a href=http://www.hive-mind.com/top/#23581>buy ambien</a> when will ambien wear off <a href=http://www.pourhousevancouver.com/am/#sleep>buy ambien online</a> does ambien go into breast milk <a href=https://www.terrastaffinggroup.com/sleep/#get>ambien cost</a> does ambien affect dreams <a href=http://www.opmedic.com/lib/#mg>order ambien online no prescription</a> ambien Sioux Falls <a href=http://www.hoverdental.com/wp/#39751>buy ambien online</a> chlorpromazine and ambien <a href=http://www.trianglebiomedical.com/assets/pm/#meds>buy tramadol</a> legal highs tramadol <a href=https://www.mindpodnetwork.com/mp/#where>tramadol cheap</a> tramadol metoclopramida infarmed <a href=https://www.quantinsights.com/ul/#32014>tramadol generic</a> tramadol sleeping medication

Comment posted by Alvinadure, 03/10/2017 at 8:55pm (UTC):
добродушный сайт <a href=http://parfum24-opt.ru/catalog/testery-oae>тестера оптом</a> - тестера оптом, косметика оптом.

Comment posted by dankkic, 03/10/2017 at 9:50pm (UTC):
Last private horse take zoo deep, tramadol. medicament pour homme sterile, vente sildenafil en pharmacie, commander viagra forum, XXX en vente libre en pharmacie. medicament viagra pour homme,manque de libido homme,. absence de libido chez l'homme,capsules libido masculine,. pilule pour homme fonctionnement,medicament pour baisse de libido,, pilule pour maigrir pour homme,augmenter la libido homme, forum achat cialis sur internet porn viagra. On-line cheap Codeine bing sites belgique. baisse de libido homme,capsules libido masculine, prix du cialis 5mg en belgique.
Private Zoo a simple backpack for the minimalist zebras.
augmenter libido femme, liste pays viagra vente libre sex viagra online <a href=http://gogorunning.com/medicfr.html>Codeine anal wife</a> prix conseille cialis. augmenter la libido homme,como recuperar el libido,. medicament pour baisse de libido,capsules libido masculine,. augmenter libido femme,manque de libido chez l'homme,, libido masculine baisse.perte de libido chez l'homme jeune. difference entre cialis and levitra. viagra online herbal club ou trouver de la dapoxetine. traitement pour impuissance masculine.medicament pour baisse de libido,. baisse libido,, Perte totale de ma libido,homme impuissant définition, un generique du viagra.
Social event zoo proudly offers a dedicated catering staff online site.

Comment posted by Larrywes, 03/11/2017 at 1:18am (UTC):
Ñàìûå äåøîâûå ïðîñòèòóòêè ó íàñ - http://mosmaps.com/
Ãåè, Òðàíñâåñòèòû è ïðîñòèòóòêè ïî âûçîâó çäåñü-
http://souo-mos.ru/
Êëóá ãîìîñåêîâ â Êèåâå íà âûåçä çäåñü- http://souo-mos-ru.1gb.ua/

Comment posted by Logannem, 03/11/2017 at 2:29am (UTC):
RC-Ðåàãåíòû 1ê70. Update! Newest Research Chemicals 2017 in stock!

Hi,

We wanna notify that our company DPS PHARMA Ltd is having a new stock of RC products such as:
SGT-78, O-2050, 5F-CUMYL-4CN-PINACA, 5F-CYPPICA, a-PPV (a-PhenylpPyroValerone very popular and
strongest analog of a-PVP), ADBFC, ADB-C, AB-C, O-774,
SGT-263, JWH-424, Methyone, 4-MEC, a-PVP (Alfa), MDPV, PV8, a-PVT, bk-MDMA, R-MDMA, Pentedrone,
LD-25, 25I-Nbome, MXE, Ethylone, 4-CMC, 3-CMC, AB-Fubinaca, AB-Pinaca, MAB-Chminaca, SGT-10,
SGT-12, SGT-13, SGT-139, SGT-142, SGT-147, SGT-45, SGT-41, SGT-23, SGT-68, SGT-237, SGT-67, SGT-55.

All products are available directly from our laboratory in China southern area. We can supply
toward any country worldwide (except US and UK) by safest and fast shipping ways as well.

DPS Pharma Co., Ltd|Drugs Power Store

E-mail: dpsmedexport@gmail.com
E-mail: dpschemicals@gmail.com
E-mail: dpspharmaceuticals@gmail.com
E-mail: dpspharmaltd@gmail.com
Jabber: dpspharma@xmpp.jp
Skype: drugspowerstore
VIPole: drugspowerstore
Telegram: drugspowerstore
ICQ: 644359233

Website: https://www.drugspowerstore.com

Comment posted by DavidOrago, 03/11/2017 at 7:36am (UTC):
All Toronto condo projects are here: http://www.condoprojects.ca/

Comment posted by BigBonuscet, 03/11/2017 at 8:53am (UTC):
Get NoW your $1500 Bonus -> http://casino1.pro

Comment posted by EmilyCit, 03/11/2017 at 10:16am (UTC):
Turnkey online casino
Turnkey casino
Turnkey sportsbook
Start your own online casino
Start online casino

http://turnkeyonlinecasino.info

Comment posted by WilliamHaf, 03/12/2017 at 8:27am (UTC):
I Offer sex of a meeting radi of mutual satisfaction!!!
<a href=http://games25.ucoz.ru/index/8-11>individualki Kiyev</a>

Comment posted by Elenaimige, 03/12/2017 at 3:51pm (UTC):
Приветствую

Предлагаю вашему внимаю новую коллекцию платьев 2017 года


Мы шьем костюмы ручной работы всех размеров.

Более подробно можно узнать <a href=https://vk.com/club141523384>тут</a>
http://cherryblossomsdress.ru

Comment posted by Christynelay, 03/12/2017 at 4:18pm (UTC):
<a href=http://bestpartypoker.org/>poker flat</a>

Comment posted by JosephFax, 03/12/2017 at 6:35pm (UTC):
Спасибо за новости Армении, если что смотреть тут <a href=http://lratvakan.com>lratvakan.com</a>

Comment posted by sex-ra.com, 03/12/2017 at 8:09pm (UTC):
Äåøåâûå Øëþõè http://links.orthodoxworld.ru/aaaacW

Comment posted by Edwardjappy, 03/12/2017 at 11:21pm (UTC):
<a href=http://kaliningrad-putany24.info> ищу проститутку +в город обь Калининграда</a>

ищу интима


парень парня интим услуги

любовь суховарова одноклассники

Это удивительная возможность для каждого мужчины: получить максимальное удовольствие

Comment posted by Christynelay, 03/13/2017 at 2:43am (UTC):
<a href=http://torrent-online.org/serialy/>торрент скачать</a>

Comment posted by Ïðîñòèòóòêè, 03/13/2017 at 12:54pm (UTC):
Ïðîñòèòóòêè è øëþõè Êèåâà äîðîãî òîæ äåøåâî äëÿ âàøåãî äîñóãà. Ðåêîìåíäóåì ïîñåòèòü äåâóøåê ðàäè ñåêñà ðàäè äåíüãè â áëèæàéøåå âðåìÿ.

Comment posted by WilliamHap, 03/13/2017 at 2:18pm (UTC):
Похудела за месяц

<a href=beykon.info>Рабочая схема похудения Сбросить вес навсегда</a>

Comment posted by MichaelHep, 03/13/2017 at 9:00pm (UTC):
Usually the wiring is located on one side of the stud <a href="https://besttoolspro.joomla.com/">stud finder laser level</a>.

Comment posted by Nidiawc, 03/13/2017 at 9:28pm (UTC):
Наркотики с доставкой купить можно здесь: http://fiberam-farma.ru - Трамадол без рецепта
Тухлые продукты продают тут: https://fiberam-market.ru fiberam@bk.ru
Здесь продают вялые цветы: http://www.цветы-здесь.рф/
Трамадол без рецепта, наркоту купить можно здесь: http://fiberam-farma.ru
Просрочка купить: admin@fiberam-market.ru
Отзывы: https://market.yandex.ru/shop/293752/reviews?sort_by=rank

Comment posted by Merlenon, 03/13/2017 at 9:46pm (UTC):
<a href=http://goo.gl/jkOnNi>накрутить голосование</a>


Разве Вы участвуете в интернет голосовании и Вам требуется получить главный приз и побеждать - обратитесь к профессионалам. Мы оказываем услуги платной накрутки голосований.
Наша главенство поможет Вам выиграть любое, даже самое сложное голосование. Мы работаем честный!


скачать накрутку голосов вконтакте бесплатно без смс
как накрутить голоса в вк бесплатно видео
накрутка голосования онлайн
как накрутить голоса вконтакте без программ бесплатно
накрутить опрос вконтакте онлайн
накрутка опросов вк скачать
накрутка голосов вконтакте бесплатно
как накрутить интернет голосование
как накрутить голоса в опросе на сайте
накрутка голосов в опросе вконтакте онлайн бесплатно

Comment posted by Richardboals, 03/14/2017 at 3:23am (UTC):
buy viagra
order viagra
<a href=http://dattorrent.com/>buy viagra</a>
cialis

Comment posted by belindaup3, 03/17/2017 at 9:45am (UTC):
Gay blogging rite, Daily photos
http://gay-socials.adultnet.in/?entry-justice


Comment posted by concepcionri1, 03/22/2017 at 12:12am (UTC):
Анальный секс, фото галереи анала, секс фото
http://zhopy.popki.zadnicy.yopoint.in/?blog.ashlee
Порно фото безмездно, эротические секс фото галереи

Comment posted by Charlesprard, 05/29/2017 at 11:57am (UTC):
Последние новости Армении здесь <a href=http://lratvakan.com/>lratvakan.com</a>

Comment posted by mkiwjd, 06/11/2017 at 5:49am (UTC):
obama care medical school caribbean
http://viagra.withoutdoctor.org/#mrdgr.html
viagra without a doctor prescription tufts medical school
<a href=http://viagra.withoutdoctor.org/>viagra without a doctor prescription</a>
heat medicine
http://viagra.withoutdoctor.org/ viagra without a doctors prescription
heatcare

Comment posted by Ewxga843n, 10/10/2017 at 3:18am (UTC):
Nude Self Shots. <a href="https://judaporn.com">judaporn.com</a> Best Hindi Xxx Movie.
https://judaporn.com/ Real mom son porn movies.

Comment posted by lightroomWal, 12/03/2018 at 11:08am (UTC):
"https://mrlightroom.com/how-to-unzip-an-archive/" - How to unzip an archive

Comment posted by StevInhala, 09/04/2019 at 5:47pm (UTC):
Viagra Brevetto Scadenza Comprar Cialis Por Transferencia Bancaria <a href=http://mpphr.com>priligy equivalent</a> Buy Tenormin From Mexico Viagra Online Comprar

Comment posted by MatCent, 02/18/2020 at 12:10pm (UTC):
Amoxil Side Affects http://cheapcialisir.com - Cialis Atarax Tabletsforsale <a href=http://cheapcialisir.com>Cialis</a> Coupon For Free Combivent InhalerAdd comment to this page:
Your Name:
Your message:

 
  (58)visits  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=